ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: პროდუქტები
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
პროდუქტები

მაკროეკონომიკური სტატისტიკა

ძირითადი პროდუქტი
 
 • მთლიანი გამოშვება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში;
 • შუალედური მოხმარება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში;
 • მთლიანი შიდა პროდუქტი ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში;
 • მთლიანი შიდა პროდუქტი, მუდმივ, 2003 წლის ფასებში;
 • მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ინდექსები ( რეალური, ჯაჭვური, კუმულაციური), წინა წლის შესაბამისი პერიოდი = 100;
 • მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში;
 • შემოსავლების ფორმირების ანგარიში;
 • მთლიანი ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები;
 • მთლიანი დამატებული ღირებულების განაწილება ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში;
 • ტერიტორიული ერთეულების მიერ შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულება ეკონომიკუირ საქმიანობის სახეების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში;
 • რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები (15/15, 19/27 და 45/67 საქმიანობის სახისა და პროდუქტის მიხედვით);
 • დაუკვირვებადი ეკონომიკის წილი ქვეყნის მთლიან გამოშვებაში, საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • შრომის მწარმოებლურობა, მიმდინარე და მუდმივ, 2003 წლის ფასებში;
 • საწარმოო ინდექსები;
 • სეზონური შესწორებები.


საგარეო სექტორის სტატისტიკა

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა
 
 • ქვეყნების მიხედვით;
 • ქვეყანათა ჯგუფების მიხედვით;
 • პროდუქციების მიხედვით;
 • ტრანსპორტის სახეობების მიხედვით (1995 - 2010 წწ);
 • ექსპორტიორების და იმპორტიორების ნუსხა.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
 • ქვეყნების მიხედვით;
 • ეკონომიკის სექტორების მიხედვით (2007 წლიდან);
 • ინფორმაციის წყაროების მიხედვით (2007 წლიდან);
 • საქართველოს რეგიონების მიხედვით (2009 წლიდან).

 

 

ბიზნეს სტატისტიკა

ძირითადი პროდუქტი

 • გამოკვლეულ საწარმოთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • ბრუნვის მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • გამოშვებული პროდუქციის მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • დამატებული ღირებულების მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • შუალედური მოხმარების მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • დაქირავებულთა საშუალო რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • საქონლისა და მომსახურების ყიდვები ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვები ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • შრომითი დანახარჯები ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • შრომის საშუალოთვიური ანაზღურება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • წარმოებისა და რეალიზაციის ხარჯები ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • ფიქსირებული აქტივები (ძირითადი კაპიტალი) ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • საწარმოთა ფინანსური შედეგი (მოგება, ზარალი) ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • შრომის მწარმოებლურობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • კაპიტალმწარმოებლურობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • კაპიტალაღჭურვილობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • სამრეწველო პროდუქციის წარმოება ნატურალურ გამოსახულებაში.

ენერგეტიკა

 • საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი;
 • ენერგორესურსების წარმოება, მიწოდება და მოხმარება ენერგიის სახეების მიხედვით დარგობრივ ჭრილში.
ტრანსპორტი

 • ტვირთის გადატანა, და ტვირთბრუნვა საერთო სარგებლობის ტრანსპორტის სახეების მიხედვით;
 • მგზავრთა გადაყვანა და, მგზავრთბრუნვა საერთო სარგებლობის ტრანსპორტის სახეების მიხედვით;
 • საავტომობილო პარკი (რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობა სახეების (სატვირთო, სამგზავრო, სპეციალური დანიშნულების, მსუბუქი) მიხედვით);
 • საერთო სარგებლობის მიმოსვლის გზების სიგრძე სახეების მიხედვით.
კავშირგაბმულობა
 • სატელეფონო სადგურების (ქვესადგურების) რაოდენობა;
 • სატელეფონო ქსელის აბონენტების რაოდენობა;
 • ფიჭური კავშირის აქტიურ აბონენტთა რაოდენობა.
ბიზნეს რეგისტრი

 • რეგისტრირებულ სუბიექტთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახე­ების, რეგიონების, საკუთრების ფორმებისა და ორგანი­ზაციულ-სამარ­თლებ­რივი ფორმების მიხედვით;
 • რეგისტრირებულ სუბიექტთა რაოდენობა პარტნიორი ქვეყნების მიხედვით;
 • ცალკეული საწარმოს შესახებ: დასახელება, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, ხელმძღვანელის სახელი და გვარი, საკონტაქტო ტელეფონები, საკუთრების ფორმა, იურიდიული და ფაქტიური მისამართი, ეკონომიკური საქმიანობის სახე, რეგისტრაციის თარიღი, დამფუძნებლები, პარტნიორი ქვეყანა, საწარმოს სტატუსი, მისი დემოგრაფიული მონაცემები (ისტორია) და ა. შ.

არაკომერციული ორგანიზაციები

 • არაკომერციული ორგანიზაციების ბრუნვის მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • არაკომერციული ორგანიზაციების პროდუქციის გამოშვება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • არაკომერციულ ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • არაკომერციულ ორგანიზაციებში დაქირავებულ პირთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • შრომის საშუალოთვიური ანაზღურება არაკომერციულ ორგანიზაციებში.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბრუნვის მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირების პროდუქციის გამოშვება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირებში დაქირავებულ პირთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • შრომის საშუალოთვიური ანაზღურება საჯარო სამართლის იურიდიული პირებში.
ბაზრები და ბაზრობები

 • ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების რაოდენობა საკუთრებისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით რეგიონულ ჭრილში;
 • ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების მიერ დაკავებული ფართობი (ათასი კვ. მ.), სავაჭრო ადგილების რაოდენობა (ერთეული) და გამყიდველთა რაოდენობა საშუალოდ ერთ დღეში რეგიონულ ჭრილში;
 • ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების საფინანსო მაჩვენებლები რეგიონულ ჭრილში;
 • დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებულ საწარმოებში რეგიონულ ჭრილში.
სასტუმროები

 • სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით, საკუთრების ფორმების მიხედვით, ექსპლუატაციაში შესვლის წელის მიხედვით, სართულების რაოდენობის მიხედვით, საერთო ფართობის მიხედვით რეგიონულ ჭრილში;
 • სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში ნომრების და ადგილების რაოდენობა რეგიონულ ჭრილში;
 • სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში დასაქმებულთა და დაქირავებულთა რაოდენობა რეგიონულ ჭრილში;
 • სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების შემოსავლები და ხარჯები;
 • სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების სტუმართა (მათ შორის არარეზიდენტთა) განაწილება ქვეყნებისა და ჩამოსვლის მიზნების (რეკრიაცია, საქმიანი ვიზიტი, მკურნალობა და ა. შ.) მიხედვით, რეგიონულ ჭრილში;
 • სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულების ადგილობრივი ერთეულების რაოდენობა რეგიონულ ჭრილში.
მშენებლობაზე გაცემული ნებართვები და დამთავრებული ობიექტები

 • მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა შენობის ტიპების მიხედვით რეგიონალურ ჭრილში;
 • მშენებლობაზე გაცემული ნებართვები შენობის ფართობისა და ტიპების მიხედვით, რეგიონალურ ჭრილში;
 • დამთავრებული ობიექტების რაოდენობა შენობის ტიპების მიხედვით რეგიონალურ ჭრილში;
 • დამთავრებული ობიექტები შენობის ფართობისა და ტიპების მიხედვით რეგიონალურ ჭრილში.


სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა


 • პირუტყვის სულადობა (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ფური და ფურკამეჩი, ცხვარი, დედა ცხვარი, თხა, დედა თხა, ღორი, დედა ღორი) და ფრინველისა და ფუტკრის ოჯახების რაოდენობა, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე;
 • მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება (ხორცი სულ, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი, ღორის ხორცი, ცხვრისა და თხის ხორცი, ფრინველის ხორცი, რძე სულ, ფურისა და ფურკამეჩის რძე, ცხვრისა და თხის რძე, კვერცხი, მატყლი, თაფლი), ქვეყნის და რეგიონების დონეზე;
 • საშემოდგომო და საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობები ქვეყნის დონეზე;
 • ერთწლოვანი კულტურების ნათესი ფართობი, აღებული ფართობი, მოსავალი და საშუალო მოსავლიანობა (ხორბალი, ქერი, სიმინდი, ლობიო, მზესუმზირა, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, ერთწლოვანი ბალახები, მრავალწლოვანი ბალახები), ქვეყნის და რეგიონების დონეზე;
 • ბოსტნეულის ცალკეული სახეობების წარმოება (პომიდორი, კიტრი, ჭარხალი, კომბოსტო, წიწაკა, ნიორი, ხახვი, მწვანილი, სტაფილო, ბადრიჯანი) და ზოგიერთი სახეობის წმინდა ნათესი, ქვეყნის დონეზე;
 • მრავალწლოვანი კულტურების წარმოება (ხილი სულ, თესლოვანი ხილი, კურკოვანი ხილი, კაკლოვანი ხილი, სუბტროპიკული ხილი, კენკროვანი ხილი, ვაშლი, მსხალი, კომში, ქლიავი, ბალი და ალუბალი, გარგარი, ატამი, ტყემალი, კაკალი, თხილი, ყურძენი, ციტრუსი სულ, მანდარინი, ფორთოხალი, ლიმონი, ჩაის ფოთოლი), ქვეყნის და რეგიონების დონეზე;
 • სასოფლო მეურნეობების მიერ გამოყენებული მინერალური და ორგანული სასუქების რაოდენობა და განოყიერებული ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების ფართობი, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე;
 • სასოფლო მეურნეობების მიერ პესტიციდებით დამუშავებული ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების ფართობი, ქვეყნის და რეგიონების დონეზე;
 • საშუალო მაჩვენებლები (ფურისა და ფურკამეჩის საშუალო წველადობა, ერთ ცხვარზე მატყლის საშუალო ნაპარსი), ქვეყნის და რეგიონების დონეზე;
 • პირუტყვის ნამატი (ხბო, ზაქი, გოჭი, თიკანი და ბატკანი), ქვეყნის და რეგიონების დონეზე;
 • საშუალო ნამატი 100 დედაზე (ხბოსა და ზაქის, გოჭის, თიკნისა და ბატკნის) ქვეყნის და რეგიონების დონეზე;
 • პირუტყვისა და ფრინველის დაცემა (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ღორი, ცხვარი და თხა, ფრინველი), ქვეყნის და რეგიონების დონეზე;
 • სასურსათო ბალანსები (ხორბლის, სიმინდის, კარტოფილის, ბოსტნეულის, ყურძნის, ხორცის, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცის, ღორის ხორცის, ცხვრისა და თხის ხორცის, ფრინველის ხორცის, რძისა და რძის პროდუქტების, კვერცხის), ქვეყნის დონეზე.


გარემოს სტატისტიკა


 • საქართველოს ტყით დაფარული ფართობი და ტყის ფონდი, ქვეყნის დონეზე;
 • ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტერიტორიის ტყის ფონდი, ქვეყნისა და რეგიონების დონეზე;
 • ეროვნულ სატყეო სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა;
 • ეროვნული სატყეო სააგენტოს საოპერაციო დანახარჯები;
 • ტყის თესვა, დარგვა და ბუნებრივი განახლებისათვის ხელშეწყობა, ქვეყნისა და რეგიონების დონეზე;
 • ტყის ჭრით მიღებული ხე-ტყის მოცულობა, ქვეყნისა და რეგიონების დონეზე;
 • ტყის უკანონო ჭრა, ქვეყნისა და რეგიონების დონეზე;
 • ტყის ხანძარი (შემთხვევათა რაოდენობა, მოცული ფართობი, მიყენებული ზარალი), ქვეყნის დონეზე;
 • დაუმუშავებელი ხე-ტყის იმპორტ-ექსპორტი;
 • საქართველოს დაცული ტერიტორიების სტრუქტურა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით;
 • საქართველოს დაცული ტერიტორიების ფართობი კატეგორიების მიხედვით, ქვეყნის დონეზე;
 • საქართველოს დაცულ ტერიტორიებში დაცული ცხოველებისა და ფრინველების რაოდენობა სახეობების მიხედვით, ქვეყნის დონეზე;
 • დანახარჯები დაცული ტერიტორიების შენახვაზე და მომუშავეთა რაოდენობა, ქვეყნის დონეზე;
 • ქვეყნების პირველი ხუთეული საქართველოს დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა რაოდენობის მიხედვით;
 • საქართველოს დიდი და საშუალო მდინარეები;
 • საქართველოს ძირითადი ტბები და წყალსაცავები;
 • წყლის აღების, გამოყენებისა და ჩამდინარე წყლის ჩაშვების მაჩვენებლები, ქვეყნისა და რეგიონების დონეზე;
 • ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების გამფრქვევი სტაციონარული წყაროების რაოდენობა, ქვეყნის დონეზე;
 • სტაციონარულ წყაროებში წარმოქნილი, დაჭერილ-გაუვნებელყოფილი და ატმოსფეროში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები, ქვეყნის, რეგიონებისა და ცალკეული ქალაქების დონეზე;
 • სტაციონარულ წყაროებში წარმოქნილი, დაჭერილ-გაუვნებელყოფილი და ატმოსფეროში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები სახეობების მიხედვით, ქვეყნის დონეზე;
 • ავტოტრანსპორტის მიერ ატმოსფეროში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები სახეობების მიხედვით, ქვეყნის დონეზე;
 • გეოლოგიური მოვლენების (მეწყერი, ღვარცოფი) ინტენსივობა, მათ მიერ მიყენებული მიახლოებითი ზარალი, ადამიანთა მსხვერპლი და საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები, ქვეყნის დონეზე;
 • ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შემთხვევათა რიცხვი, ქვეყნის დონეზე;
 • მიწის ფონდის განაწილება მიწათმოსარგებლეთა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მიხედვით, ქვეყნის დონეზე;
 • ტყით დაფარული ფართობის განაწილება მერქნიანი სახეობების მიხედვით, ქვეყნის დონეზე;
 • გარემოს დაცვის სფეროში გამოვლენილი სამართალდარღვევები, ქვეყნისა და რეგიონების დონეზე.
 

ფასების სტატისტიკა

 • სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამის თვე = 100, 2010 წლის საშუალო = 100, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთან შედარებით);
 • სამომხმარებლო ფასების დეტალური ინდექსები (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამისი თვე = 100);
 • საბაზო ინფლაცია ( წინა წლის შესაბამისი თვე = 100);
 • სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამის თვე = 100, 2010 წლის საშუალო = 100, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთან შედარებით);
 • ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (წინა თვე = 100);
 • ექსპორტის ფასების ინდექსი (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამის თვე = 100, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთან შედარებით);
 • იმპორტის ფასების ინდექსი (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამის თვე = 100);
 • მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამის თვე = 100, 2010 წლის საშუალო = 100, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთან შედარებით);
 • მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამის თვე = 100, 2010 წლის საშუალო = 100, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთან შედარებით);
 • პერსონალური ინფლაციის კალკულატორი;
 • სამომხმარებლო ფასების ინდექსის კალკულატორი.
 

სოციალური სტატისტიკა

შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევა

 • საარსებო მინიმუმი;
 • შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები;
 • სიღარიბის მაჩვენებლები;
 • ელექტროენერგიით და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფა და სასმელი წყლის ძირითადი წყაროები.
განათლება
 
 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები და მათში მოსწავლეთა რიცხოვნობა;
 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა განაწილება კლასების მიხედვით;
 • საჯარო სკოლების მოსწავლეთა განაწილება კლასების მიხედვით;
 • კერძო სკოლების მოსწავლეთა განაწილება კლასების მიხედვით;
 • საჯარო სკოლების მოსწავლეთა რაოდენობა სწავლების საფეხურების მიხედვით;
 • პედაგოგების რაოდენობა საჯარო სკოლებში;
 • სკოლებისა და მოსწავლეთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით;
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებების რიცხოვნობა, რომლებიც ახორციელებენ სტუდენტების მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
 • სტუდენტების რიცხოვნობა საჯარო და კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
 • პროფესიული განათლების მაჩვენებლები რეგიონების მიხედვით;
 • პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელი საჯარო და კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერსონალი;
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები და მათში სტუდენტთა რაოდენობა სწავლების სახეების მიხედვით;
 • სტუდენტთა რიცხოვნობა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროგრამების მიხედვით;
 • სტუდენტთა რიცხოვნობა კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით;
 • მიღება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების სახეების მიხედვით;
 • სტუდენტთა მიღება სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროგრამების მიხედვით;
 • სტუდენტთა მიღება კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროგრამების მიხედვით;
 • კურსდამთავრებულთა რაოდენობა უმაღლესი განათლებით სწავლების სახეების მიხედვით;
 • კურსდამთავრებულთა რაოდენობა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან პროგრამების მიხედვით;
 • კურსდამთავრებულთა რაოდენობა კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან პროგრამების მიხედვით;
 • პროფესორ-მასწავლებელთა რიცხოვნობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
 • სტუდენტთა გაგზავნა საზღვარგარეთ და უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა;
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით;
 • სტუდენტთა რიცხოვნობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგიონების მიხედვით;
 • დოქტორანტების განაწილება პროგრამების მიხედვით;
 • დოქტორანტების მიღება პროგრამების მიხედვით;
 • დოქტორანტურის კურსდამთავრებულების რაოდენობა პროგრამების მიხედვით;
 • დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელების რაოდენობა.

კულტურა

 • მასობრივი და უნივერსალური ბიბლიოთეკები;
 • ბიბლიოთეკების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით
 • წიგნების, ჟურნალების და გაზეთების გამოცემა;
 • მუზეუმები;
 • მონაცემები მუზეუმების მუშაობის შესახებ რეგიონების მიხედვით;
 • მუზეუმების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით;
 • მუზეუმებში ექსპონატების რაოდენობა
 • თეატრები;
 • მონაცემები თეატრის მუშაობის შესახებ რეგიონების მიხედვით;
 • თეატრების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით.

მართლწესრიგი

 • რეგისტრირებული დანაშაულები;
 • მსჯავრდადებულთა რაოდენობა დანაშაულის სახეების მიხედვით;
 • მსჯავრდადებულთა რაოდენობა და სასჯელის ღონისძიებები;
 • არასრულწლოვანი მსჯავრდადებულები ჩადენილი დანაშაულის მიხედვით;
 • რეგისტრირებული ხანძრები;
 • მსჯავრდადებულთა შემადგენლობა;
 • პატიმართა რიცხოვნობა;
 • მონაცემები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და მოძალადეთა რაოდენობის შესახებ სქესობრივ ჭრილში;
 • მონაცემები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და მოძალადეთა რაოდენობის შესახებ ასაკობრივ ჭრილში;
 • დაზარალებულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები;
 • ავტოსაგზაო შემთხვევები.
ჯანდაცვა

 • ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები;
 • ექიმების რიცხოვნობა ცალკეული სპეციალობების მიხედვით;
 • საშუალო სამედიცინო კადრების რიცხოვნობა სპეციალობების მიხედვით;
 • აბორტები;
 • მოსახლეობის ავადობა დაავადებათა ძირითადი ჯგუფების მიხედვით;
 • 0-14 წლის ასაკის ბავშვთა ავადობა დაავადებათა ძირითადი ჯგუფების მიხედვით;
 • მოსახლეობის ავადობა ინფექციური დაავადებებით;
 • მოსახლეობის ავადობა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებებით;
 • მოსახლეობის ავადობა ტუბერკულოზით;
 • აივ-ით ინფიცირებისა და შიდსით დაავადების შემთხვევათა გავრცელება;
 • მოსახლეობის მომსახურება სასწრაფო დახმარებით.
სოციალური დაცვა

 • მოსახლეობის სოციალური დაცვის ორგანოებში აღრიცხული პენსიონერები კატეგორიების მიხედვით 1995-2006 წლებში;
 • საპენსიო და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა;
 • საპენსიო და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა სქესის და რეგიონების მიხედვით;
 • საოჯახო დახმარების მიმღებ ოჯახთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით;
 • საოჯახო დახმარების მიმღებ პირებზე გადარიცხული თანხა;
 • მონაცემები ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განთავსების შესახებ;
 • მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული და საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა;
 • მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სახლები.

შიდა ტურიზმის სტატისტიკა

 • 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით;
 • 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით;
 • 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება სქესის მიხედვით;
 • 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა;
 • 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტებისას გათეული ღამეების საშუალო რაოდენობა;
 • 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების მიერ ვიზიტებისას მონახულებული ადგილების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება რეგიონების მიხედვით;
 • ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება ვიზიტის მიზნის მიხედვით;
 • ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების კმაყოფილების დონის მიხედვით;
 • საშუალო თვიური ხარჯის განაწილება კატეგორიების მიხედვით.
შრომის სტატისტიკა

 • 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით (სქესის, ასაკის, ქალაქ-სოფლის, რეგიონების მიხედვით);
 • ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის (სამუშაო ძალა) რაოდენობა და ეკონომიკური აქტიურობის დონე;
 • დასაქმებულთა (დაქირავებული, თვითდასაქმებული) რაოდენობა და დასაქმების დონე;
 • უმუშევრთა რაოდენობა და უმუშევრობის დონე;
 • მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ (ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობა);
 • დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (საქმიანობის სახეების, სქესის, სამეწარმეო და არასამეწარმეო, სახელმწიფო და არასახელმწიფო სექტორების მიხედვით).
 

დემოგრაფია

 • საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით (1 იანვრის მდგომარეობით);
 • საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა ასაკისა და სქესის მიხედვით (1 იანვრის მდგომარეობით);
 • ცოცხლად დაბადებულთა და გარდაცვლილთა რიცხოვნობა რეგიონების მიხედვით;
 • ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა დედის ასაკის მიხედვით;
 • ცოცხლად დაბადებულები დაბადების რიგითობის მიხედვით;
 • ცოცხლად დაბადებულები მშობლების ქორწინებითი მდგომარეობის მიხედვით;
 • გარდაცვლილთა რიცხოვნობა ასაკისა და სქესის მიხედვით;
 • გარდაცვლილთა რიცხოვნობა დაავადებათა ძირითადი კლასების მიხედვით;
 • ერთ წლამდე გრდაცვლილთა რიცხოვნობა ასაკისა და სქესის მიხედვით;
 • ქორწინებათა და განქორწინებათა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით;
 • ქორწინებათა რიცხვი სქესისა და წინა ქორწინებითი მდგომარეობის მიხედვით;
 • განქორწინებათა რაოდენობა სქესისა და ქორწინების ხანგრძლივობის მიხედვით;
 • სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას;
 • მიგრაციული სალდო.
 

 

 
2017-03-29
საქსტატის შეხვედრა ზუგდიდში
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გასვლით საინფორმაციო შეხვედრებს განაგრძობს. დღეს რეგიონებში ვიზიტის ფარგლებში შეხვერდა ზუგდიდში გაიმართა. ჩატარებული შეხვედრის მთავარ მიზანს სტატისტიკური მონაცემების მომხმარებ
2017-03-28
საქსტატის შეხვედრა ბათუმში
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური რეგიონებში გასვლით საინფორმაციო შეხვედრებს განაგრძობს. თელავისა და ახალციხის შემდეგ შეხვედრა ბათუმში გაიმართა. ჩატარებული შეხვედრის მთავარ მიზანს სტატისტიკური მონაცემების მომხ
 
 
 
 
2017, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.