ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით:
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
2013 წლის სტატისტიკურ სამუშაოთა კალენდარი

იანვარი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2012 წლის დეკემბერი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2012 წლის დეკემბერი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2012 წლის დეკემბერი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი(2012 წლის დეკემბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2012 წლის დეკემბერი)
18 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2012 წლის წინასწარი)
25 საგარეო ვაჭრობა (2012 წლის დეკემბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები (2012 წლის დეკემბერი)
30 ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2012 წლის დეკემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2012 წლის დეკემბერი)
31 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2012 წელი)
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2012 წელი)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2011" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

თებერვალი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2013 წლის იანვარი)
5 დანაშაულებების სტატისტიკა (2012 წლიური)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2013 წლის იანვარი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2013 წლის იანვარი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2013 წლის იანვარი)
15 საარსებო მინიმუმი (2013 წლის იანვარი)
18 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2013 წლის იანვარი)
25 საგარეო ვაჭრობა (2013 წლის იანვარი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2012.IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
28
ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები (2013 წლის იანვარი)
28 ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის იანვარი)
28 სასოფლომეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა (2012 წლის IV კვარტალი, წინასწარი შედეგები)
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2013 წლის იანვარი)

მარტი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2013 წლის თებერვალი)
6 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები 2012 წლის IV კვარტალში (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.)
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2012 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2012 წლის წლიური, წინასწარი)
12 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები(2012 წლის IV კვარტალი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2013 წლის თებერვალი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2013 წლის თებერვალი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2013 წლის თებერვალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2013 წლის თებერვალი)
18 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2013 წლის თებერვალი)
18 ხელფასების სტატისტიკა (2012 წლის IV კვარტალი)
20 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2012 წლის IV კვარტალი, წინასწარი და 2012 წლის წლიური, წინასწარი )
25 საგარეო ვაჭრობა (2013 წლის თებერვალი)
26 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2012 წლის წლიური)
29 სოციალური დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2012 წლის წლიური)
29 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება (2012 წელი)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2013 წლის თებერვალი)
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2012 წლის IV კვარტალი, წინასწარი და 2012 წლის წლიური, წინასწარი)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები (2013 წლის თებერვალი)
29 ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის თებერვალი)

აპრილი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2013 წლის მარტი)
11 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2012/2013 სასწავლო წელი)
15 საარსებო მინიმუმი (2013 წლის მარტი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2013 წლის მარტი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2013 წლის მარტი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2013 წლის მარტი)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2013 წლის მარტი)
17 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში, ეკონომიკის ინსტიტუციური სექტორების მიხედვით (2011 წელი)
24 საგარეო ვაჭრობა (2013 წლის მარტი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2013 წლის I კვარტალი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2013 წლის I კვარტალი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები (2013 წლის მარტი)
30 ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის მარტი)
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
30 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2012 წლის მდგომარეობით
30 მიგრაციული სალდო (2012 წელი)
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
30 სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა (2012 წელი, წინასწარი შედეგები)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2013 წლის მარტი)

მაისი
თარიღი დასახელება
2 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2013 წლის აპრილი)
7 დანაშაულების სტატისტიკა (2013 წლის I კვარტალი)
10 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2012/2013 სასწავლო წელი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2013 წლის აპრილი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2013 წლის აპრილი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2013 წლის აპრილი)
15 საარსებო მინიმუმი (2013 წლის აპრილი)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2013 წლის აპრილი)
24 საგარეო ვაჭრობა (2013 წლის აპრილი)
27 დასაქმება და უმუშევრობა (2012 წლის წლიური)
27 შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2012 წლის წლიური)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2013 წლის აპრილი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები (2013წლის აპრილი)
30 ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის აპრილი)
31 რეგისტრირებული სიღარიბე (2012 წლის წლიური)
31 ჯინის კოეფიციენტები (2012 წლის წლიური)
31 სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა (2013 წლის I კვარტალი, წინასწარი შედეგები)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2013.I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
31 ფარდობითი სიღარიბე (2012 წლის წლიური)

ივნისი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2013 წლის მაისი)
4 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა.შ.) (2013 წლის I კვარტალი)
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2013 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
11 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის I კვარტალი)
14 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2013 წლის მაისი)
14 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2013 წლის მაისი)
14 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2013 წლის მაისი)
14 საარსებო მინიმუმი (2013 წლის მაისი)
17 ხელფასების სტატისტიკა (2013 წლის I კვარტალი)
17 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2013 წლის მაისი)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2013 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
24 საგარეო ვაჭრობა (2013 წლის მაისი)
28 გარდაცვლილთა რიცხოვნება სქესისა და დაავადებათა ძირითადი კლასების მიხედვით (2012 წელი)
28 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2013 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2013 წლის მაისი)
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები (2013 წლის მაისი)
28 ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის მაისი)

ივლისი
თარიღი დასახელება
1 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს სოფლის მეურნეობა, 2012" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2013 წლის ივნისი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2013 წლის ივნისი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2013 წლის ივნისი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2013 წლის ივნისი)
15 საარსებო მინიმუმი (2013 წლის ივნისი)
16 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2012" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2013 წლის ივნისი)
18 კულტურის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2012 წლის წლიური)
22 მონეტარული სისტემის,ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2012 წლის წლიური, დაზუსტებული)
24 საგარეო ვაჭრობა (2013 წლის ივნისი)
30
ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2012 წლის წლიური)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2013 წლის ივნისი)
30 ინფორმაცია ბაზრებსა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2012 წელი)
31
ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები (2013 წლის ივნისი)
31
ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის ივნისი)
31 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2013 წლის იანვარ-ივნისი)
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2013 წლის იანვარ-ივნისი)

აგვისტო
თარიღი დასახელება
2 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2013 წლის ივლისი)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2013 წლის I-II კვარტალი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2013 წლის ივლისი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2013 წლის ივლისი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2013 წლის ივლისი)
15 საარსებო მინიმუმი (2013 წლის ივლისი)
15 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2012 წლის წლიური, დაზუსტებული)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2013 წლის ივლისი)
23 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები(2013 წლის I-II კვარტალი)
26 საგარეო ვაჭრობა (2013 წლის ივლისი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2013 წლის ივლისი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდნეციების წინასწარი შეფასებები (2013 წლის ივლისი)
30 ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის ივლისი)
30 სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა (2013 წლის II კვარტალი, წინასწარი შედეგები)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2013.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ (2012 წელი)

სექტემბერი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2013 წლის აგვისტო)
3 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა.შ.) (2013 წლის II კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2013 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები(2013 წლის II კვარტალი)
16 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2013 წლის აგვისტო)
16 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2013 წლის აგვისტო)
16 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2013 წლის აგვისტო)
16 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება (2013 წლის 6 თვე)
16 საარსებო მინიმუმი (2013 წლის აგვისტო)
16 ხელფასების სტატისტიკა (2013 წლის II კვარტალი)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2013 წლის აგვისტო)
18 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2013 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
24 საგარეო ვაჭრობა (2013 წლის აგვისტო)
30
ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2013 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2013 წლის აგვისტო)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდეციების წინასწარი შეფასებები (2013 წლის აგვისტო)
30 ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის აგვისტო)

ოქტომბერი
თარიღი დასახელება
1 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2012 წელი)
1 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2012 წელი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2013 წლის სექტემბერი)
8 ხელფასების სტატისტიკა (2012 წლის წლიური)
15 საარსებო მინიმუმი (2013 წლის სექტემბერი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2013 წლის სექტემბერი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2013 წლის სექტემბერი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2013 წლის სექტემბერი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში", 2013 (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2013 წლის სექტემბერი)
24 საგარეო ვაჭრობა (2013 წლის სექტემბერი)
30
ეკონომიკური ზრდის ტენდეციების წინასწარი შეფასებები (2013 წლის სექტემბერი)
30
ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის სექტემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2013 წლის სექტემბერი)
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2013 წლის იანვარ-სექტემბერი)
31 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2013 წლის იანვარ-სექტემბერი)

ნოემბერი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2013 წლის ოქტომბერი)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2013 წლის I-III კვარტალი)
15 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2012 წლის წლიური, დაზუსტებული)
15 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2012 წლის წლიური, დაზუსტებული)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2013 წლის ოქტომბერი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2013 წლის ოქტომბერი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2013 წლის ოქტომბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2013 წლის ოქტომბერი)
18 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2013 წლის ოქტომბერი)
25 საგარეო ვაჭრობა (2013 წლის ოქტომბერი)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები (2013 წლის ოქტომბერი)
29 ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის ოქტომბერი)
29 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2013.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2013 წლის ოქტომბერი)
29 სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა (2013 წლის III კვარტალი, წინასწარი შედეგები)
29 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2012" (ქართულ ენაზე, ელექტრონული ვერსია)
29 სტატისტიკური პუბლიკაცია "მეწარმეობა საქართველოში, 2013" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

დეკემბერი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2013 წლის ნოემბერი)
4 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2013 წლის III კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2013 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები(2013 წლის III კვარტალი)
16 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2013 წლის ნოემბერი)
16 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2013 წლის ნოემბერი)
16 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2013 წლის ნოემბერი)
16 საარსებო მინიმუმი (2013 წლის ნოემბერი)
16 ხელფასების სტატისტიკა ( 2013 წლის III კვარტალი)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2013 წლის ნოემბერი)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2013 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
20 რესურსებისა და გამოყენების დეტალიზებული ცხრილები (2012 წელი)
24 საგარეო ვაჭრობა (2013 წლის ნოემბერი)
24 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2012 წელი)
27 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2013" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ბეჭდური ვერსია)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2013 წლის ნოემბერი)
31 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2013 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები (2013 წლის ნოემბერი)
31 ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის ნოემბერი)
 
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.