აღმასრულებელი დირექტორი
მერი დაუშვილი
საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 2367210 (011)
ფაქსი: (+995 32) 2367213
ელ-ფოსტა: mdaushvili@geostat.ge


დაბადების თარიღი: 19.02.1975

განათლება:

2014-2017 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - სადოქტორო პროგრამა – ეკონომიკა (სადოქტორო დისერტაცია თემაზე „საბაჟო სტატისტიკის ინსტიტუციური რეფორმირება საქართველოში“ დასრულებულია და ჩაბარებულია სადისერტაციო საბჭოსთვის გადასაცემად);

1997 - 2003 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი;

1992 - 1996 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლიდან - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი;

2011 - 2014 - შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2010 - შემოსავლების სამსახურის ადმინისტრირების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2009 - შემოსავლების სამსახური ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2008 - შემოსავლების სამსახური ცენტრალური აპარატის ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის დეპარტამენტი სტატისტიკის და ანალიზის სამმართველოს უფროსი;

2007 - შემოსავლების სამსახური ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის სამმართველოს აღრიცხვა-ანგარიშგების და ანალიზის განყოფილების უფროსი;

2006 - საგადასახადო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

2004 - საგადასახადო დეპარტამენტის საგადასახადო შემოსავლების და საგადასახადო დავალიანებათა აღრიცხვა-ანგარიშგების და ანალიზის სამმართველოს საგადასახადო შემოსავლების ანალიზის განყოფილების უფროსი;

2003 - საგადასახადო დეპარტამენტი - აღრიცხვა-ანგარიშგების, ინფორმაციული უზრუნველყოფის, ანალიზის და პროგნოზირების სამმართველო - აღრიცხვა-ანგარიშგების და პროგნოზირების განყოფილების უფროსი;

2000 - საგადასახადო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველო აღრიცხვა ანგარიშგების განყოფილების მთავარი საგადასახადო ინსპექტორი;

1996 - 2000 საქ.რესპუბლიკის სახ.საგადასახადო ინსპექცია - გადამხდელთა რეგისტრაციის, იდენტიფიკაციის, ანალიზის და ანგარიშგების განყოფილება მთავარი საგადასახადო ინსპექტორი;

1995 - საქ.რესპუბლიკის სახ.საგადასახადო ინსპექცია - კონტროლის სამმართველოს ინფორმაციისა და აღრიცხვის განყოფილება უფროსი სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექტორი.
 

უცხო ენა:
რუსული - (კარგად)