შინამეურნეობების შემოსავლები

2005

2006

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
მოსახლეობის საშუალო თვიური შემოსავლები (მილიონი ლარი) 360.6 398.7 451.0 573.6 610.2 689.3 745.2 830.7 933.7 1035.9 1080.2 1126.8 1181.9
საშუალო თვიური შემოსავლები ერთ შინამეურნეობაზე (ლარი) 343.6 382.2 424.1 545.0 584.1 658.3 709.2 793.1 896.1 995.1 1035.9 1062.6 1110.7
საშუალო თვიური შემოსავლები ერთ სულზე (ლარი) 92.1 102.6 116.4 149.1 159.4 181.4 197.5 222.2 251.1 278.7 290.2 302.2 317.2
შინამეურნეობების მიერ დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით