პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
მლნ. აშშ დოლარი
წელი
სულ
I კვ
II კვ
III კვ
IV კვ
2005 452.8 88.6 104.8 79.6 179.7
2006 1 171.2 145.2 318.0 332.4 375.5
2007 1 752.6 330.8 366.5 468.9 586.4
2008 1 569.7 539.5 605.4 134.9 290.0
2009
664.2 113.3 177.1 179.0 194.8
2010
845.1
176.1 211.4 236.4 221.2
2011
1130.3
222.5 270.9 306.8 329.9
2012
1022.9 295.5 246.8 219.5 261.2
2013 1020.6 290.4 216.4 265.8 248.0
2014 1818.0 326.7 209.7 740.6 541.0
2015 1652.5 335.0 483.0 504.1 330.5
2016 1 602.9 408.0 414.6 517.1 263.1
2017* 1 861.9 416.4 347.7 600.4 497.4

* წინასწარი მონაცემები.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყნების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკის სექტორების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ინფორმაციის წყაროების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები რეგიონების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 1996-2017 წლებში
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის საიტზე