ეროვნული ანგარიშები
  1. “ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა 1993”, (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ევროგაერთიანების სტატისტიკური კომისია, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ბრიუსელი/ლუქსემბურგი, ნიუ იორკი, პარიზი, ვაშინგტონი, 1993 წ); http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp

  2. მთლიანი შიდა პროდუქტის გაანგარიშების ზოგადი მეთოდოლოგია

  3. “დაუკვირვებადი ეკონომიკის გაზომვა” (ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, პარიზი, საფრანგეთი, 2002 წ);