2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა (სამუშაო ძალა), ათასი კაცი 2 004.5 1 978.6 1 984.6 2 018.0 1 996.2 1 983.1 1 939.9
დასაქმებული, ათასი კაცი 1 659.4 1 643.4 1 694.4 1 733.8 1 717.3 1 706.6 1 694.2
უმუშევარი, ათასი კაცი 345.1 335.2 290.2 284.2 278.9 276.4 245.7
უმუშევრობის დონე, პროცენტებში 17.2 16.9 14.6 14.1 14.0 13.9 12.7

წელი