2021 წელი I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი, ლარი 195.6 197.2 201.0 202.8 205.6 214.5 218.3 221.1