2020 წელი I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი, ლარი 197.0 199.0 206.1 199.6 189.6 186.6 183.5 182.3 184.0 187.7 189.5 192.5

წელი