2022 წელი I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი, ლარი 226.2 231.3 238.2 241.0 245.1 255.3 245.3 246.8 247.3 253.9    

წელი