2019 წელი I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი, ლარი 178.6 179.1 181.2 185.0  190.1  188.1  187.2  189.2  189.9  192.9  195.6  194.8 

წელი