ხელფასების კალკულატორი

English
ხელფასები პროფესიების
მიხედვით
აირჩიეთ რეგიონი
ხელფასების კალკულატორი წარმოადგენს დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის გაანგარიშების პორტალს. გთხოვთ, აირჩიოთ რეგიონი, საქმიანობის სახე, სქესი და წელი
რეგიონი:
წელი:
საქმიანობის სახე:
სქესი:
არჩეული პარამეტრებით საშუალო ხელფასი შეადგენს: ლარს
აირჩიეთ სქესი
აირჩიეთ საქმიანობის სახე
განათლება
დამამუშავებელი მრეწველობა
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი
მშენებლობა
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა
ტრანსპორტირება და დასაწყობება
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები
ინფორმაცია და კომუნიკაცია
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები
ხელოვნება, გართობა და დასვენება
სხვა სახის მომსახურება