ხელფასების კალკულატორი

English
ხელფასები პროფესიების
მიხედვით
აირჩიეთ რეგიონი
ხელფასების კალკულატორი წარმოადგენს დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის გაანგარიშების პორტალს. გთხოვთ, აირჩიოთ რეგიონი, საქმიანობის სახე, სქესი და წელი
რეგიონი:
წელი:
საქმიანობის სახე:
სქესი:
არჩეული პარამეტრებით საშუალო ხელფასი შეადგენს: ლარს
აირჩიეთ
წელი
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
აირჩიეთ სქესი
აირჩიეთ საქმიანობის სახე
განათლება
დამამუშავებელი მრეწველობა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი
თევზჭერა, მეთევზეობა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
მშენებლობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
სამთომოპოვებითი მრეწველობა
სასტუმროები და რესტორნები
საფინანსო საქმიანობა
სახელმწიფო მმართველობა
სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება