იანვარი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის დეკემბერი)  გადმოწერა ZIP
05 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)  გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის წინასწარი) გადმოწერა PDF
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი) გადმოწერა XLS
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის XII თვე) გადმოწერა XLS
18 ენერგეტიკის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
22 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის წინასწარი) გადმოწერა ZIP
22 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის წინასწარი) გადმოწერა ZIP
22 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
22 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის დეკემბერი)  გადმოწერა ZIP
22 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
22 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
22 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
22 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
22 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
22 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
22 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
23 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
26 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ნოემბერი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
30 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2023 წლის წლიური, 2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
30 სპორტის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2022“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა PDF

თებერვალი

თარიღი დასახელება
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
05 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის დეკემბერი)  გადმოწერა ZIP
09 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
09 სოციალური დაცვის მაჩვენებლები (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
09 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის წლიური, 2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა XLS
16 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
16 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
16 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები (2023 წლის IV კვარტალი და 2023 წელი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
16 მატერიალური ნაკადების ანგარიშის (MFA) წარმოება (2022 წელი) გადმოწერა XLS
19 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
26 საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) მონაცემები საქართველოს რეგიონების მიხედვით საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC Rev. 4) 4-ნიშნა პოზიციების დონეზე (2023 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია „კვარტალური ბიულეტენი, 2023.IV“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
29 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის წლიური, 2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
29 დაგროვებითი პენსიის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2023 წელი) გადმოწერა XLS

მარტი

თარიღი დასახელება
01 მონაცემები რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობის შესახებ (2023 წლის ბოლოსათვის) გადმოწერა XLS
01 ტრანსპორტის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
01 დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა (2023 წელი) გადმოწერა PDF
01 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
01 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2023/2024 სასწავლო წელი) გადმოწერა ZIP
01 საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობების მაჩვენებლები (2024 წელი, ექსპრეს მონაცემები) გადმოწერა XLS
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
05 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
05 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
07 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
11 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2023 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2023 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
11 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF
15 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა XLS
18 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
18 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, სასამართლოს და პენიტენციური სისტემის სტატისტიკა (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2023 წლის ივლისი-დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2023 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2023 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
25 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2023 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
28 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2023 წელი) გადმოწერა ZIP
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
29 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
29 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2023 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
29 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2023 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა XLS
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2023 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2023 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF

აპრილი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
05 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
12 მემცენარეობის მაჩვენებლები (2023 წელი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2024 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
23 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
26 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
26 მოსახლეობის რიცხოვნობა (2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
26 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (2023 წელი) გადმოწერა XLS
26 გარე მიგრაციის მაჩვენებლები (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
26 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით (2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
26 ძირითადი დემოგრაფიული კოეფიციენტები, 2023 წელი გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
30 ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
30 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP

მაისი

თარიღი დასახელება
02 საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის წილი საშუალო წლიურ მოსახლეობაში (2023 წელი) გადმოწერა XLS
02 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მაჩვენებლები (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
07 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
07 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
10 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
15 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2024 წლის მარტი) გადმოწერა XLS
15 ტურიზმის სატელიტური ანგარიშები (2023 წელი) გადმოწერა XLS
17 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 მეცხოველეობის მაჩვენებლები (2024 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
20 საგარეო ვაჭრობა (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ტრანსპორტის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
24 ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები), (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
27 საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) მონაცემები საქართველოს რეგიონების მიხედვით საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC Rev. 4) 4-ნიშნა პოზიციების დონეზე (2024 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
28 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
29 ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლები (2023 წელი) გადმოწერა XLS
29 აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლები (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
29 ჯინის კოეფიციენტები (2023 წელი) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
30 სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევების სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წელი) გადმოწერა XLS
30 საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
30 საწარმოებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
30 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია „კვარტალური ბიულეტენი, 2024.I“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

ივნისი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
04 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
04 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2024 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა XLS
14 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი) გადმოწერა XLS
14 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი) გადმოწერა XLS
14 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი) გადმოწერა XLS
14 მუზეუმების სტატისტიკური გამოკვლევა (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
14 თეატრების სტატისტიკური გამოკვლევა (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
14 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2023“ (სოფლის მეურნეობის დაზუსტებული მაჩვენებლები, 2023 წელი, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
14 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2024 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2024 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
27 წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
27 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
28 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2024 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
28 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2024 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის მაისი) გადმოწერა PDF

ივლისი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
05 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2023“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
08 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
12 სტატისტიკური პუბლიკაცია „აკვაკულტურა საქართველოში 2023“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2024 წლის მაისი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2024 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
23 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2024 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
26 ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებისა და ოზონდამშლელი ნივთიერებების მოხმარების მაჩვენებლები (2022 წელი)
26 სოფლის მეურნეობის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები (2023 წელი)
29 ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი)
29 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის მაისი)
29 ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები (2023 წელი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის ივნისი)
30 ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2024 წლის I-II კვარტალი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2024 წლის I-II კვარტალი)
30 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2024 წლის II კვარტალი)
31 საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) ერთეულის ღირებულების ინდექსები საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის (HS 2017) კარების დონეზე (2023 წელი კვარტალების მიხედვით)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის ივნისი)

აგვისტო

თარიღი დასახელება
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2024 წლის ივლისი)
05 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2024 წლის I-II კვარტალი)
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის ივნისი)
09 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2024 წლის II კვარტალი)
09 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის ივლისი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2024 წლის ივლისი)
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2024 წლის ივნისი)
15 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2023 წლის წლიური, დაზუსტებული)
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები (2024 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
16 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, სასამართლოს სტატისტიკა (2024 წლის I-II კვარტალი)
16 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2024 წლის II კვარტალი)
16 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2024 წლის II კვარტალი)
16 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2024 წლის II კვარტალი)
19 ტრანსპორტის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები (2024 წლის II კვარტალი)
19 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2024 წლის II კვარტალი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2024 წლის ივლისი)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2024 წლის ივლისი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ივლისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2024 წლის ივლისი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2024 წლის ივლისი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის ივლისი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის ივლისი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ივლისი)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ივლისი)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ივლისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2024 წლის ივლისი)
26 საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) მონაცემები საქართველოს რეგიონების მიხედვით საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC Rev. 4) 4-ნიშნა პოზიციების დონეზე (2024 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
26 სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი)
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის ივნისი)
29 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2024 წლის II კვარტალი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის ივლისი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის ივლისი)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია „კვარტალური ბიულეტენი, 2024.II“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

სექტემბერი

თარიღი დასახელება
02 ნათესი ფართობების მაჩვენებლები (2024 წელი, ექსპრეს მონაცემები)
02 შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები (2024 წელი)
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2024 წლის აგვისტო)
03 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის II კვარტალი)
03 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2024 წლის II კვარტალი)
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის ივლისი)
09 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის II კვარტალი)
09 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2024 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის აგვისტო)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2024 წლის აგვისტო)
13 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2024 წლის II კვარტალი)
13 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2024 წლის ივლისი)
13 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2024 წლის იანვარი-ივნისი, წინასწარი)
16 ტრანსპორტის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები (2023 წელი)
16 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2024 წლის II კვარტალი)
18 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2024 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
18 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2024 წლის იანვარი-ივნისი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2024 წლის აგვისტო)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2024 წლის აგვისტო)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის აგვისტო)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2024 წლის აგვისტო)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2024 წლის აგვისტო)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის აგვისტო)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის აგვისტო)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის აგვისტო)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის აგვისტო)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის აგვისტო)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2024 წლის აგვისტო)
23 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2024 წლის II კვარტალი)
26 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში 2023 წლის ანგარიში“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის ივლისი)
27 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2024 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
27 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2024 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
30 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2023 წელი, დაზუსტებული)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის აგვისტო)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის აგვისტო)

ოქტომბერი

თარიღი დასახელება
01 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2023 წელი)
01 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი)
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2024 წლის სექტემბერი)
07 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის აგვისტო)
10 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2023 წელი)
10 მედიანური ხელფასი საქმიანობის სახეების მიხედვით (2023 წელი)
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის სექტემბერი)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2024 წლის სექტემბერი)
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2024 წლის აგვისტო)
15 საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი)
16 გენდერული სახელფასო სხვაობა (2023 წელი)
17 სტატისტიკური პუბლიკაცია „დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2023“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
21 საგარეო ვაჭრობა (2024 წლის სექტემბერი)
21 ადგილობრივი ექსპორტი (2024 წლის სექტემბერი)
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის სექტემბერი)
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2024 წლის სექტემბერი)
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2024 წლის სექტემბერი)
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის სექტემბერი)
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის სექტემბერი)
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის სექტემბერი)
21 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის სექტემბერი)
21 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის სექტემბერი)
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2024 წლის სექტემბერი)
22 არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი)
23 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2024 წლის III კვარტალი)
28 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის აგვისტო)
28 საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2024 წლის I-III კვარტალი)
30 ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2024 წლის I-III კვარტალი)
30 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2024 წლის III კვარტალი)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 2023“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის სექტემბერი)
31 მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის მონაცემები ქვეყნების და მომსახურების სახეების მიხედვით (2023 წელი, დაზუსტებული)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის სექტემბერი)

ნოემბერი

თარიღი დასახელება
01 უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვლევებისა და დამუშავებების გამოკვლევა (2023 წელი)
01 პატენტების რაოდენობა (2023 წელი)
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2024 წლის ოქტომბერი)
04 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2024 წლის I-III კვარტალი)
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის სექტემბერი)
08 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2024 წლის III კვარტალი)
11 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ქალი და კაცი საქართველოში 2024“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
11 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის ოქტომბერი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2024 წლის ოქტომბერი)
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2024 წლის სექტემბერი)
15 მონაცემები საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზების სიგრძის შესახებ (2023 წლის ბოლოსათვის)
15 ბიზნეს დემოგრაფიის მაჩვენებლები (2023 წელი)
15 რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები მიმდინარე ფასებში (2023 წელი, დაზუსტებული)
15 მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების, დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2023 წლის წლიური, დაზუსტებული)
15 დანახარჯებისა და გამოშვების ცხრილი მიმდინარე ფასებში (2023 წელი, დაზუსტებული)
15 მეცხოველეობის მაჩვენებლები (2024 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
15 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2024 წლის III კვარტალი)
15 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2024 წლის III კვარტალი)
15 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2024 წლის III კვარტალი)
19 ტრანსპორტის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები (2024 წლის III კვარტალი)
19 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2024 წლის III კვარტალი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2024 წლის ოქტომბერი)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2024 წლის ოქტომბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ოქტომბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2024 წლის ოქტომბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2024 წლის ოქტომბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის ოქტომბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის ოქტომბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ოქტომბერი)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ოქტომბერი)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ოქტომბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2024 წლის ოქტომბერი)
25 საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) მონაცემები საქართველოს რეგიონების მიხედვით საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC Rev. 4) 4-ნიშნა პოზიციების დონეზე (2024 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
25 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2023“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
25 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბიზნეს სექტორი საქართველოში 2023“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის სექტემბერი)
29 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2024 წლის III კვარტალი)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის ოქტომბერი)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის ოქტომბერი)
29 სტატისტიკური პუბლიკაცია „კვარტალური ბიულეტენი, 2024.III“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

დეკემბერი

თარიღი დასახელება
02 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2024/2025 სასწავლო წელი)
02 სახელმწიფო ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების მაჩვენებლები (2024/2025 სასწავლო წელი)
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2024 წლის ნოემბერი)
04 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის III კვარტალი)
04 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2024 წლის III კვარტალი)
05 დაცული ტერიტორიების მაჩვენებლები (2023 წელი)
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2024 წლის ოქტომბერი)
09 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის III კვარტალი)
09 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2024 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის ნოემბერი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2024 წლის ნოემბერი)
13 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2024 წლის III კვარტალი)
16 საარსებო მინიმუმი (2024 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI თვეები)
16 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2024 წლის III კვარტალი)
16 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2024 წლის ოქტომბერი)
16 ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი)
16 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ენერგეტიკული ბალანსი 2023“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული და ბეჭდური ვერსია)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2024 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2024 წლის ნოემბერი)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2024 წლის ნოემბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2024 წლის ნოემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2024 წლის ნოემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის ნოემბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ნოემბერი)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2024 წლის ნოემბერი)
23 ნაგავსაყრელებზე განთავსებული მუნიციპალური ნარჩენების მაჩვენებლები (2023 წელი)
23 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში (2023 წელი, დაზუსტებული)
23 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2023 წელი)
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2024 წლის III კვარტალი)
24 წარმოების მოცულობა შრომის დანახარჯის ერთეულზე სასოფლო მეურნეობების ზომის მიხედვით (2023 წელი)
24 სურსათის მცირე მწარმოებელთა საშუალო შემოსავალი სქესის მიხედვით (2023 წელი)
26 სექტორული ანგარიშები მიმდინარე ფასებში (2023 წელი, დაზუსტებული)
27 სტატისტიკური პუბლიკაცია „სტატისტიკური წელიწდეული, 2024“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ბეჭდური ვერსია)
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის ოქტომბერი)
30 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2024 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის ნოემბერი)
30 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2024 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის ნოემბერი)