იანვარი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
03 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის წინასწარი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის დეკემბერი) გადმოწერა XLS
20 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2019 წლის წინასწარი) გადმოწერა PDF
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2019 წელი) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2019 წელი) გადმოწერა XLS
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2018" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის დეკემბერი) გადმოწერა PDF

თებერვალი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
03 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ნოემბერი) გადმოწერა ZIP
05 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
13 სოციალური დაცვის მაჩვენებლები (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2019 წლის წლიური, 2019 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
14 საარსებო მინიმუმი (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2019 წლის IV კვარტალი და 2019 წელი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
19 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2019 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმება და უმუშევრობა) მაჩვენებლები (2019 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა XLS
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2019.IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP

მარტი

თარიღი დასახელება
02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
02 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2019/2020 სასწავლო წელი) გადმოწერა ZIP
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
05 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2019 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
05 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
05 სოფლის მეურნეობა (საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობები, 2020 წელი, ექსპრეს მონაცემები) გადმოწერა XLS
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2019 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2019 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF
16 საარსებო მინიმუმი (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა XLS
16 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის წლიური, 2019 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
17 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2019 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა XLS
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2019 წლის ივლისი-დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2019 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2019 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, სასამართლო სტატისტიკა (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
25 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2019 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
25 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2019 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
30 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2019 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
30 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2019 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF
31 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2019 წელი) გადმოწერა ZIP

აპრილი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
06 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
13 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში (2018 წელი, დაზუსტებული) გადმოწერა XLS
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2020 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2020 წლის მარტი) გადმოწერა XLS
16 სოფლის მეურნეობა (მემცენარეობის მაჩვენებლები, 2019 წელი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
21 საგარეო ვაჭრობა (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ექსპორტი (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
21 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
30 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (2019 წელი) გადმოწერა XLS
30 გარე მიგრაციის მაჩვენებლები (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP

მაისი

თარიღი დასახელება
01 საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის წილი საშუალო წლიურ მოსახლეობაში (2019 წელი) გადმოწერა XLS
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
05 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა XLS
15 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
18 მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმება და უმუშევრობა) მაჩვენებლები (2019 წელი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2020 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმება და უმუშევრობა) მაჩვენებლები (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
20 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
25 ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) (2019 წელი) გადმოწერა XLS
25 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
29 ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლები (2019 წელი) გადმოწერა XLS
29 აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლები (2019 წელი) გადმოწერა XLS
29 ჯინის კოეფიციენტები (2019 წელი) გადმოწერა XLS
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
29 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2020.I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

ივნისი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
04 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
09 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
09 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2020 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2020 წლის მაისი) გადმოწერა PDF
15 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2020 წლის მაისი) გადმოწერა XLS
15 მუზეუმების სტატისტიკური გამოკვლევა (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
15 თეატრების სტატისტიკური გამოკვლევა (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
15 ბეჭდვითი პროდუქციის მაჩვენებლები (2019 წელი) გადმოწერა XLS
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019“ (2019 წლის დაზუსტებული მაჩვენებლები, ელექტრონული ვერსია, ქართულ და ინგლისურ ენებზე) გადმოწერა PDF
16 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2020 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
24 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2020 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2020 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
30 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით (2019 წელი) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის მაისი) გადმოწერა PDF

ივლისი

თარიღი დასახელება
01 წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
03 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა XLS
15 აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2019" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
20 საგარეო ვაჭრობა (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2020 წლის იანვარი-ივნისი) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2020 წლის იანვარი-ივნისი) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
31 ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა PDF

აგვისტო

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
04 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2020 წლის I-II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა PDF
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2020 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
14 საარსებო მინიმუმი (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა XLS
17 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2019 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
19 სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2020 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
19 მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმება და უმუშევრობა) მაჩვენებლები (2020 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
19 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2020 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
21 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, სასამართლო სტატისტიკა (2020 წლის I-II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2020 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
31 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა PDF
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2020.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

სექტემბერი

თარიღი დასახელება
01 სოფლის მეურნეობა (საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობები, 2020 წელი, ექსპრეს მონაცემები) გადმოწერა XLS
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
03 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2020 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
03 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
08 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
08 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2020 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
11 შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა PDF
14 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2020 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2020 წლის იანვარ-ივნისი, წინასწარი მონაცემები) გადმოწერა XLS
15 საარსებო მინიმუმი (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა XLS
15 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
18 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2020 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
18 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2020 წლის იანვარ-ივნისი) გადმოწერა ZIP
21 საგარეო ვაჭრობა (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ექსპორტი (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
21 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
23 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2020 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
23 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2020 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
25 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში 2019 წლის ანგარიში“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
28 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2020 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა PDF

ოქტომბერი

თარიღი დასახელება
01 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
01 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2019 წელი) გადმოწერა XLS
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
05 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
08 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა PDF
15 არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2019 წელი) გადმოწერა XLS
15 საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2019" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
23 სამეცნიერო დაწესებულებებში მეცნიერული კვლევებისა და დამუშავებების გამოკვლევა (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2020 წლის იანვარი-სექტემბერი) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2020 წლის იანვარი-სექტემბერი) გადმოწერა XLS
30 საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევა (2019 წელი) გადმოწერა XLS
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის სექტემბერი) გადმოწერა PDF

ნოემბერი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
04 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2020 წლის I-III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
11 საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
11 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა PDF
13 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2020 წლის III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
16 მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2019 წელი, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
16 საარსებო მინიმუმი (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა XLS
19 მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმება და უმუშევრობა) მაჩვენებლები (2020 წლის III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
19 სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2020 წლის III კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
19 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2020 წლის III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2020 წლის III კვარტალი)
25 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2019" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
27 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბიზნეს სექტორი საქართველოში 2019“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის ოქტომბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის ოქტომბერი)
30 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2019 წლის წლიური, დაზუსტებული)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2020.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

დეკემბერი

თარიღი დასახელება
01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2020/2021 სასწავლო წელი)
01 სახელმწიფო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მაჩვენებლები (2020/2021 სასწავლო წელი)
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2020 წლის ნოემბერი)
04 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2020 წლის III კვარტალი)
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის სექტემბერი)
09 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის III კვარტალი)
09 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2020 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2020 წლის ნოემბერი)
14 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2020 წლის III კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2020 წლის ნოემბერი)
16 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წლის III კვარტალი)
17 ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2019 წელი)
17 სტატისტიკური პუბლიკაცია "ენერგეტიკული ბალანსი 2019" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული და ბეჭდური ვერსია)
18 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2020 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
21 საგარეო ვაჭრობა (2020 წლის ნოემბერი)
21 ადგილობრივი ექსპორტი (2020 წლის ნოემბერი)
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ნოემბერი)
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2020 წლის ნოემბერი)
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2020 წლის ნოემბერი)
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის ნოემბერი)
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის ნოემბერი)
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ნოემბერი)
21 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ნოემბერი)
21 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის ნოემბერი)
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2020 წლის ნოემბერი)
21 რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები მიმდინარე ფასებში (2019 წელი, დაზუსტებული)
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2020 წლის III კვარტალი)
24 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2020 წლის III კვარტალი)
25 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2019 წელი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2020" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ბეჭდური ვერსია)
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2020 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის ნოემბერი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის ნოემბერი)