5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 29 January 2019