ვიდეორგოლი - პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) გაანგარიშების მეთოდოლოგია

“საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკა” (სახელმძღვანელო შემდგენელთათვის, გაერო, 2004 წ.)

PDF

“საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკა 2010” (კონცეფციები და განმარტებები გაერო, 2011 წ.)

PDF

„მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის სახელმძღვანელო, 2010“ (გაერო, ევროსტატი, სსფ, ეთგო, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია)

PDF

“საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკა 2010” (სახელმძღვანელო შემდგენელთათვის, რევ. 1, გაერო, 2013 წ.)

PDF

“საგადასახდელო ბალანსის სახელმძღვანელო” (სსფ, 1993წ., მე-5 გამოცემა)

PDF

“საგადასახდელო ბალანსისა და საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის სახელმძღვანელო” (სსფ, 2008წ., მე-6 გამოცემა)

PDF

“საგადასახდელო ბალანსის სახელმძღვანელო შემდგენელთათვის” (BPM6, სსფ, 2014წ .)

PDF

“პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტანდარტული განსაზღვრება” (ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, 2008წ., მე-4 გამოცემა)

PDF

“კოორდინირებული პირდაპირი ინვესტიციების გამოკვლევის სახელმძღვანელო” (სსფ, 2015წ.)

PDF

“საგარეო ვალის სტატისტიკა” (ევროსტატი, სსფ, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, მსოფლიო ბანკი და სხვა, 2003 წ.)

PDF

საქონლით საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის წარმოების მოკლე მეთოდოლოგია და პრაქტიკა საქართველოში

PDF

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) გაანგარიშების მოკლე მეთოდოლოგია და პრაქტიკა საქართველოში

PDF

წელი