მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის მეთოდოლოგია - განმარტებები და რეკომენდაციები (2006 წელი, ევროსტატი)

PDF

მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის მეთოდოლოგია - თანმხლები დოკუმენტები (2006 წელი, ევროსტატი)

PDF

ბიზნეს სტატისტიკა (სტატისტიკური ნარკვევები, ტ.2, ევროკავშირის პროგრამა ტასისი)

PDF

საერთაშორისო რეკომენდაციები მშენებლობის სტატისტიკისათვის (1997 წელი, გაეროს სტატისტიკის სამსახური)

PDF

ახსნა-განმარტებები სამშენებლო საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევისათვის (1997 წელი, გერმანიის სტატისტიკის ფედერალური სამსახური)

ZIP

ენერგეტიკის სტატისტიკის სახელმძღვანელო (ევროსტატი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო)

PDF

ენერგეტიკის სტატისტიკის საერთაშორისო რეკომენდაციები

PDF

გაერთიანებული ორგანიზაციების ინიციატივა მონაცემებისათვის - გაზის სახელმძღვანელო

PDF

გაერთიანებული ორგანიზაციების ინიციატივა მონაცემებისათვის - ნავთობის სახელმძღვანელო

PDF

შინამეურნეობებში ენერგიის მოხმარების სტატისტიკის სახელმძღვანელო, 2013 წელი

PDF

ენერგოეფექტურობის ინდიკატორები: სტატისტიკის საფუძვლები

PDF

საერთაშორისო რეკომენდაციები ვაჭრობის სტატისტიკისათვის 2009 წელი, გაეროს სტატისტიკის სამსახური)

PDF

მომსახურების სტატისტიკის განვითარება - სემინარის - "მომსახურების სტატისტიკა სტატისტიკაში" - მასალები - მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკა - (2002 წელი, ევროსტატი)

PDF

სატვირთო საავტომობილო ტრანსპორტის მეთოდოლოგიები (2008 წელი, ევროსტატი)

PDF

ტრანსპორტის სტატისტიკის გლოსარიუმი - მესამე გამოცემა (2003 წელი, ევროსტატი)

PDF

სატვირთო საავტომობილო ტრანსპორტის მეთოდოლოგია, 2016

PDF

ტრანსპორტის სტატისტიკის გლოსარიუმი მეხუთე გამოცემა, ევროსტატი, 2019 წელი

PDF

საგზაო სატვირთო ტრანსპორტის კვლევებში გამოყენებული მეთოდოლოგიები წევრ და კანდიდატ ქვეყნებში, ევროსტატი, 2021 წელი

PDF

ბიზნეს რეგისტრი - რეკომენდაციების სახელმძღვანელო (2010 წელი, ევროსტატი)

PDF

ევროსტატის და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის სახელმძღვანელო ბიზნეს დემოგრაფიის სტატისტიკაზე (2007 წელი, ევროსტატი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია)

PDF

სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრის სახელმძღვანელო (გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია, 2015 წელი)

PDF

ადმინისტრაციული წყაროების გამოყენება ბიზნეს სტატისტიკის მიზნებისათვის: კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელო (1999 წელი, ევროსტატი)

PDF

"სტატისტიკური ერთეულები" (გაერთიანებული ერები, ეკონომიკური და სოციალური საკითხების დეპარტამენტი, სტატისტიკის განყოფილება, 2007 წელი)

PDF

ბიზნეს სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლების გაანგარიშების მეთოდოლოგია

PDF

საერთაშორისო რეკომენდაციები ტურიზმის სტატისტიკისთვის 2008 (International Recommendations for Tourism Statistics 2008), გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (UNWTO);

PDF

მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო ტურიზმის სტატისტიკისთვის, ვერსია 3.1 (Methodological Manual for Tourism Statistics, version 3.1), ევროსტატი, 2014 წელი.

PDF

ტურიზმის სატელიტური ანგარიში: რეკომენდებული მეთოდოლოგიური ჩარჩო 2008 (Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework), გაერო, ევროსტატი, 2010

PDF

ევროპული ბიზნეს სტატისტიკის სახელმძღვანელო საწარმოებში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებისა და ელექტრონული კომერციისთვის

PDF

ინოვაციის შესახებ მონაცემთა შეგროვების, გავრცელების და გამოყენების სახელმძღვანელო

PDF

მეთოდოლიგიური მითითებები აზარტული თამაშებით დაკავებული კომპანიებისათვის

სტატისტიკური მოთხოვნების კრებული (2023 წლის გამოცემა, ევროსტატი)

PDF

ევროპული ბიზნეს სტატისტიკის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრისათვის (2021)

PDF

წელი