“ინტეგრირებული სასოფლო-სამეურნეო აღწერების და გამოკვლევების სისტემა, ტ.1 - რეკომენდაციები სასოფლო სამეურნეო აღწერათა პროგრამისათვის”. FAO-ს სტატისტიკური განვითარების სერია, #11. გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, რომი, 2005

PDF

"მსოფლიო პროგრამა სასოფლო-სამეურნეო აღწერისათვის 2020", FAO-ს სტატისტიკური განვითარების სერია #15, ტ.1 (World Programme for the Census of Agriculture 2020, FAO, Vol. 1), გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), რომი, 2017

PDF

სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა

PDF

სასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევის ინსტრუქცია

PDF

სასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევის კითხვარების შევსების ინსტრუქცია

PDF

სახელმძღვანელო თევზჭერისა და აკვაკულტურის სტატისტიკის გაუმჯობესებისთვის. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), 2015 წელი

PDF

აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევის ინსტრუქცია

PDF

წელი