საქართველოს კანონი ოფიციალური სტატიტიკის შესახებ

PDF

საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

PDF

საქართველოს შრომის კოდექსი

PDF

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

PDF

საქართველოს კანონი შრომის ანაზღაურების შესახებ

PDF

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

PDF

საქართველოს სტატიტისკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს დებულება

PDF

საქართველოს სტატიტისკის ეროვნული სამსახურის მრჩეველთა საბჭოს დებულება

PDF

საქართველოს სტატიტისკის ეროვნული სამსახურის დებულება

PDF

საქართველოს სტატიტისკის ეროვნული სამსახურის შრომის შინაგანაწესი

PDF

საქართველოს სტატიტისკის ეროვნული სამსახურის თანამშრომელთა ქცევის კოდექსი

PDF

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი (დადგენილება #204)

PDF

საქართველოს სტატიტისკის ეროვნული სამსახურში შტატგარეშე თანამშრომელთა მიღების წესი

PDF

საქართველოს სტატიტისკის ეროვნული სამსახურში სტაჟირების გავლის წესი

PDF

საქართველოს სტატიტისკის ეროვნული სამსახურის სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესი

PDF

მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა საქსტატში

PDF

საქსტატში ინფორმაციის კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის დამატებითი ღონისძიებებისა და ხელწერილის ფორმის დამტკიცების შესახებ

PDF

საჯარო სარგებლობის მიკრომონაცემების გავრცელების პოლიტიკა

PDF

სტატისტიკურ მონაცემთა გადასინჯვის პოლიტიკა

PDF

წელი