2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა, კაცი 59 249 56 569 53 293 51 138 48 296 46 520 45 946 42 319
შობადობის კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 15.9 15.2 14.3 13.7 13.0 12.5 12.4 11.4
 

წელი