2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
გარდაცვლილთა რიცხოვნობა, კაცი 49 121 50 771 47 822 46 524 46 659 50 537 59 906 49 118
გარდაცვალების კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 13.2 13.6 12.8 12.5 12.5 13.6 16.2 13.2
 

წელი