2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი, ლარი 712.5 773.1 818.0 900.4 940.0 999.1 1124.1

*წინასწარი მონაცემები

წელი