2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
მოსახლეობის საშუალო თვიური შემოსავლები, მილიონი ლარი 830.7 933.7 1035.9 1080.2 1126.8 1181.9 1187.2 1251.3
საშუალო თვიური შემოსავლები ერთ შინამეურნეობაზე, ლარი 793.1 896.1 995.1 1035.9 1062.6 1110.7 1123.5 1175.3
საშუალო თვიური შემოსავლები ერთ სულზე, ლარი 222.2 251.1 278.7 290.2 302.2 317.2 318.3 336.1

შინამეურნეობების მიერ დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით

წელი