2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

პენსიის მიმღები (ასაკით პენსიონერი), ათასი

732.1 745.0 762.6 783.7 793.8 808.3 838.1

სოციალური პაკეტის მიმღები, ათასი

166.0 165.0 171.7 174.6 177.9 178.4 181.9

წელი