საწარმოთა სტატისტიკური გამოკვლევა (კვარტალური)

ZIP

საწარმოთა (იურიდიულ პირთა) სტატისტიკური გამოკვლევა (წლიური)

ZIP

ინდივიდუალურ მეწარმეთა სტატისტიკური გამოკვლევა (წლიური)

ZIP

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევა (წლიური)

ZIP

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამ...

PDF

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევა 202...

PDF

ელევატორების, სასაკლაო და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევა

ZIP

ენერგიის მოხმარება შინამეურნეობებში

PDF

ენერგორესურსების წარმოების, მიწოდების და განაწილების შესახებ კითხვარები (წლიური)

ZIP

ენერგორესურსების საბოლოო მოხმარების შესახებ კითხვარები (წლიური)

ZIP

მონაცემები დამთავრებული მშენებლობების შესახებ (კვარტალური)

PDF

მონაცემები მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების შესახებ (კვარტალური)

PDF

ლომბარდების სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

ბაზრების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევა 2022

PDF

სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების გამოკვლევის კითხვარი

PDF

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკური გამოკვლევის დემოგრაფიული კითხვარი

PDF

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკური გამოკვლევის პერსონალური კითხვარი

PDF

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკური გამოკვლევის უარების ფურცელი

PDF

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკური გამოკვლევის კითხვარი

PDF

უცხოელი ვიზიტორების სტატისტიკური გამოკვლევის კითხვარი

PDF

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში

PDF

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა

PDF

წელი