1 ივლისი 2022

საქმიანობის სახე
Nace Rev.2
რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 880042 199962
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 7961 2653
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 1922 735
დამამუშავებელი მრეწველობა 40280 15830
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 330 169
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 789 207
მშენებლობა 26925 12901
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 182757 77317
ტრანსპორტი და დასაწყობება 27609 13944
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 22043 7959
ინფორმაცია და კომუნიკაცია 8055 3527
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 4749 1375
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 10147 5890
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 17100 7626
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 10376 4551
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა 1303 337
განათლება 8355 4744
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 6233 3138
ხელოვნება, გართობა და დასვენება 4602 1610
სხვა სახის მომსახურება 19152 5218
ექსტრატერიტორიული ორგანიზაციების და ორგანოების საქმიანობები 83 8
საქმიანობა უცნობია 479271 30223