1 ივნისი 2019

საქმიანობის სახე 

Nace Rev.2

რეგისტრირებული სუბიექტი აქტიური
სუბიექტი
სულ 751 569 173 721
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 6 038 1 497
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 1 611 697
დამამუშავებელი მრეწველობა 30 969 11 586
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 262 122
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 760 152
მშენებლობა 18 259 7 375
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 139 347 57 402
ტრანსპორტი და დასაწყობება 17 041 7 883
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 15 728 6 355
ინფორმაცია და კომუნიკაცია 5 562 1 857
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 4 244 1 817
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 7 902 4 821
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 12 914 5 562
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 6 931 3 295
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა 1 835 369
განათლება 6 995 4 291
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 5 490 2 879
ხელოვნება, გართობა და დასვენება 4 173 1 392
სხვა სახის მომსახურება 16 563 4 295
საქმიანობა უცნობია 448 945 50 074
 

წელი