1 აპრილი 2020

საქმიანობის სახე 

Nace Rev.2

რეგისტრირებული სუბიექტი აქტიური
სუბიექტი
სულ 775 097 184 633
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 6 162 1 703
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 1 614 721
დამამუშავებელი მრეწველობა 32 009 12 904
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 266 127
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 766 163
მშენებლობა 18 773 8 143
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 143 823 62 700
ტრანსპორტი და დასაწყობება 18 208 9 173
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 16 241 7 048
ინფორმაცია და კომუნიკაცია 5 734 2 067
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 4 322 1 914
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 8 205 5 205
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 13 345 6 125
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 7 307 3 683
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა 1 365 275
განათლება 7 087 4 412
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 5 577 2 993
ხელოვნება, გართობა და დასვენება 4 231 1 471
სხვა სახის მომსახურება 16 891 4 712
საქმიანობა უცნობია 463 171 49 094
 

წელი