1 აპრილი 2021

საქმიანობის სახე
Nace Rev.2
რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 814089 202125
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 7194 2431
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 1868 883
დამამუშავებელი მრეწველობა 37518 17043
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 332 188
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 829 205
მშენებლობა 24000 12441
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 167931 79733
ტრანსპორტი და დასაწყობება 23943 13866
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 19862 9530
ინფორმაცია და კომუნიკაცია 6714 2826
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 4668 1779
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 9439 6056
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 15511 7643
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 9172 4975
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა 1275 353
განათლება 7696 4824
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 6065 3298
ხელოვნება, გართობა და დასვენება 4619 1690
სხვა სახის მომსახურება 18522 5813
ექსტრატერიტორიული ორგანიზაციების და ორგანოების საქმიანობები 86 13
საქმიანობა უცნობია 446845 26535
 

წელი