1 ივლისი 2022

საკუთრების ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 880042 199962
კერძო პირები* 870328 196281
კერძო პირი-საქართველოს მოქალაქე
811178 186799
უცხოელი კერძო პირი
48621 7034
კერძო შერეული**
10529 2448
სახელმწიფო*** 5854 2810
მუნიციპალიტეტი 1934 626
საკუთრების სხვა ტიპი 1926 245

*კერძო პირი - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი კერძო პირის საკუთრებაშია;

**კერძო შერეული - ეკონომიკური სუბიექტის საწესდებო კაპიტალში საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელი კერძო პირის წილობრივი მონაწილეობა;

***სახელმწიფო - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია.