1 აპრილი 2021

საკუთრების ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 814089 202125
კერძო პირები* 804478 198362
კერძო პირი-საქართველოს მოქალაქე
751177 187005
უცხოელი კერძო პირი
43720 8570
კერძო შერეული**
9581 2787
სახელმწიფო*** 5822 2858
მუნიციპალიტეტი 1906 618
საკუთრების სხვა ტიპი 1883 287

*კერძო პირი - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი კერძო პირის საკუთრებაშია;

**კერძო შერეული - ეკონომიკური სუბიექტის საწესდებო კაპიტალში საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელი კერძო პირის წილობრივი მონაწილეობა;

***სახელმწიფო - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია.

წელი