1 აპრილი 2020

საკუთრების ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 775 097 184 633
კერძო პირები* 765 257 180 871
კერძო პირი-საქართველოს მოქალაქე
713 910 168 215
უცხოელი კერძო პირი
42 193 9 741
კერძო შერეული**
9 154 2 915
სახელმწიფო*** 6 089 2 866
მუნიციპალიტეტი 1 950 612
საკუთრების სხვა ტიპი 1 801 284

*კერძო პირი - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი კერძო პირის საკუთრებაშია;

**კერძო შერეული - ეკონომიკური სუბიექტის საწესდებო კაპიტალში საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელი კერძო პირის წილობრივი მონაწილეობა;

***სახელმწიფო - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია.

წელი