(1 ივნისი 2019)

საკუთრების ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 751 569 173 721
კერძო პირები* 741 910 170 060
კერძო პირი-საქართველოს მოქალაქე
693 436 158 636
უცხოელი კერძო პირი
39 749 8 710
კერძო შერეული**
8 725 2 714
სახელმწიფო*** 6 172 2 857
მუნიციპალიტეტი 1 795 559
საკუთრების სხვა ტიპი 1 692 245

*კერძო პირი - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი კერძო პირის საკუთრებაშია;

**კერძო შერეული - ეკონომიკური სუბიექტის საწესდებო კაპიტალში საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელი კერძო პირის წილობრივი მონაწილეობა;

***სახელმწიფო - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია.

წელი