1 აპრილი 2020

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 775 097 184 633
კომერციული იურიდიული პირები 280 167 81 353
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს)
2 755 203
კომანდიტური საზოგადოება
188 22
შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს)
269 016 80 002
სააქციო საზოგადოება
2 809 918
კოოპერატივი
5 399 208
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 28 232 3 879
ინდივიდუალური მეწარმე 454 934 95 587
სხვა 5 903 1 144
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5 861 2 670
 

წელი