1 ივნისი 2019

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 751 569 173 721
კომერციული იურიდიული პირები 267 788 73 512
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს)
2 756 201
კომანდიტური საზოგადოება
188 22
შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს)
256 841 72 240
სააქციო საზოგადოება
2 669 869
კოოპერატივი
5 334 180
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 27 478 3 603
ინდივიდუალური მეწარმე 444 700 92 900
სხვა 5 757 1 054
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5 846 2 652
 

წელი