1 ივლისი 2022

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 880042 199962
კომერციული იურიდიული პირები 324837 74984
    შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს) 313229 73748
     სააქციო საზოგადოება 3128 882
    სოლიდარული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (სპს) 2756 157
     კომანდიტური საზოგადოება 186 16
     კოოპერატივი 5538 181
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 30647 3634
ინდივიდუალური მეწარმე 512865 117969
სხვა 6443 760
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5250 2615