1 აპრილი 2021

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 814089 202125
კომერციული იურიდიული პირები 298653 80217
    შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს) 287292 78904
     სააქციო საზოგადოება 2937 904
    სოლიდარული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (სპს) 2757 184
     კომანდიტური საზოგადოება 186 18
     კოოპერატივი 5481 207
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 29286 3875
ინდივიდუალური მეწარმე 474644 114361
სხვა 6295 1012
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5211 2660
 

წელი