(1 ივნისი 2019)

რეგიონები რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 751 569 173 721
ქ. თბილისი 330 009 74 112
აფხაზეთის ა.რ. 162 12
აჭარის ა.რ. 66 612 17 392
გურია 18 017 4 387
იმერეთი 101 717 23 382
კახეთი 45 969 10 729
მცხეთა-მთიანეთი 13 941 3 175
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 6 259 1 262
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 57 793 12 352
სამცხე-ჯავახეთი 22 582 5 169
ქვემო ქართლი 55 647 13 234
შიდა ქართლი 32 861 8 515

წელი