1 აპრილი 2020

რეგიონები რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 775 097 184 633
ქ. თბილისი 341 276 79 741
აფხაზეთის ა.რ. 170 12
აჭარის ა.რ. 69 071 18 605
გურია 18 454 4 587
იმერეთი 104 246 24 457
კახეთი 47 282 11 193
მცხეთა-მთიანეთი 14 401 3 376
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 6 410 1 350
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 59 326 13 000
სამცხე-ჯავახეთი 23 250 5 434
ქვემო ქართლი 57 397 13 926
შიდა ქართლი 33 814 8 952

წელი