1 აპრილი 2021

რეგიონები რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 814089 202125
ქ. თბილისი 359366 85317
აფხაზეთის ა.რ. 173 10
აჭარის ა.რ. 73047 20218
გურია 19309 5251
იმერეთი 108493 27139
კახეთი 49503 12342
მცხეთა-მთიანეთი 15167 3830
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 6717 1597
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 61933 15227
სამცხე-ჯავახეთი 24399 6158
ქვემო ქართლი 60266 15411
შიდა ქართლი 35716 9625

წელი