1 ივლისი 2022

რეგიონები რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 880042 199962
ქ. თბილისი 389404 84450
აფხაზეთის ა.რ. 177 8
აჭარის ა.რ. 81592 20607
გურია 20681 4965
იმერეთი 114056 26025
კახეთი 53002 12130
მცხეთა-მთიანეთი 16903 4111
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 7592 1644
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 65734 14558
სამცხე-ჯავახეთი 27648 6488
ქვემო ქართლი 64860 15223
შიდა ქართლი 38268 9693
უცნობი 125 60