მილიონი აშშ დოლარი

  2019 2020          2021  2022 2023*  2024* იანვარი-მარტი
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 13 316.4 11 389.7 14 341.1 19 131.1 21 682.3 4 699.3
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 3 798.0 3 340.7 4 242.5 5 583.4 6 090.6 1 326.0
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 9 518.3 8 049.0 10 098.6 13 547.7 15 591.7 3 373.3
საგარეო ვაჭრობის სალდო -5 720.3 -4 708.3 -5 856.1 -7 964.3 -9 501.1 -2 047.4
ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე 2 317.8 2 408.0 3 127.5 3 692.9 2 791.5 605.6
 

წელი