2015 2016 2017 2018 2019
ფულის მასა (M3), მილიარდი ლარი 13.1 15.9 18.2 20.7 24.4
დეპოზიტური კორპორაციების საშინაო მოთხოვნები, მილიარდი ლარი 16.6 19.9 23.0 28.1 33.3
დეპოზიტები, სულ, მილიარდი ლარი 14.3 17.0 19.8 23.0 26.3
გაცვლითი კურსები
აშშ დოლარი/ლარი (პერიოდის საშუალო) 2.2702 2.3667 2.5086 2.5345 2.8192
ევრო/ლარი (პერიოდის საშუალო) 2.5204 2.6172 2.8322 2.9913 3.1553

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე