პროექტის დასახელება

მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი (აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) კავკასიის სოფლის მეურნეობის განვითარების ინიციატივის ფარგლებში)

დონორი

აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი (USDA) 

პერიოდი

10 იანვარი 2017 – 30 სექტემბერი 2018

ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი),უკრაინის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახური 

პარტნიორი დაწესებულება - აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი - სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება, ტექნიკური აღჭურვილობა

ძირითადი მიზნები - სოფლის მეურნეობის სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების გაუმჯობესება; სოფლის მეურნეობის გამოკვლევების სისტემის დაგეგმვა/ დანერგვა; სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველოს შესაძლებლობების განვითარება; მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე ელექტრონული მეთოდის (CAPI) დანერგვა.

შედეგი - მონაცემთა შეგროვების გაუმჯობესება; ახალი სტატისტიკური პროდუქტის ხელმისაწვდომობა; სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ხარისხის გაუმჯობესება; სტატისტიკური მონაცემების უფრო ადრე გამოქვეყნება; სოფლის მეურნეობის გამოკვლევებისათვის მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე ელექტრონული მეთოდის (CAPI) დანერგვა.

წელი