დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2018 15 ოქტომბერი 2019

ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში, 2018 წლის ანგარიში 25 სექტემბერი 2019

2014 წლის აღწერის ძირითადი შედეგები 15 იანვარი 2019

დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 15 ოქტომბერი 2018

1994-2014 წლების ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემების გადაანგარიშება 18 მაისი 2018

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზი გენდერულ ჭრილში 26 დეკემბერი 2017

ახალგაზრდები საქართველოში - 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დაფუძნებული მიმოხილვა 29 ნოემბერი 2017

მოსახლეობის დაბერება და ხანდაზმულები საქართველოში - 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დაფუძნებული მიმოხილვა 29 ნოემბერი 2017

მოსახლეობის დინამიკა საქართველოში - 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დაფუძნებული მიმოხილვა 29 ნოემბერი 2017

ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში, 2015 წელი 29 ნოემბერი 2017

დაბადებისას სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობის ტენდენციები საქართველოში - 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დაფუძნებული მიმოხილვა 13 ოქტომბერი 2017

დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2017 13 ოქტომბერი 2017

წელი