აკვაკულტურა საქართველოში

ბავშვები და მოზარდები საქართველოში

ბავშვთა კეთილდღეობა საქართველოში

ბავშვთა შრომის ეროვნული კვლევა

ბიზნეს სექტორი საქართველოში

გენდერული სტატისტიკა

მოსახლეობა და დემოგრაფია

პილოტური კვლევა გენდერულად დიფერენცირებული მონაცემების შეგროვებაზე აქტივების ფლობასა და მეწარმეობაზე

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა

საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა

საქართველოს სოფლის მეურნეობა

საქართველოს სოფლის მეურნეობა - წარმოების მეთოდები და გარემო

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული

ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში

შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები

შინამეურნეობებში ენერგორესურსების მოხმარება

შრომის ბაზარი საქართველოში