აკვაკულტურა საქართველოში

ბავშვები და მოზარდები საქართველოში

ბავშვთა შრომის ეროვნული კვლევა

ბიზნეს სექტორი საქართველოში

გენდერული სტატისტიკა

მოსახლეობა და დემოგრაფია

პილოტური კვლევა გენდერულად დიფერენცირებული მონაცემების შეგროვებაზე აქტივების ფლობასა და მეწარმეობაზე

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა

საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა

საქართველოს სოფლის მეურნეობა

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული

ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში

შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები

შინამეურნეობებში ენერგორესურსების მოხმარება

შრომის ბაზარი საქართველოში

წელი