რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წელი, დაზუსტებული)

თარიღი: 25 დეკემბერი 2018