საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებში (2019 წელი)

თარიღი: 13 სექტემბერი 2019

წელი