25 ივლისი საქართველოს სტატისტიკის დღეა

თარიღი: 25 ივლისი 2022

25 ივლისი საქართველოს სტატისტიკის დღეა. 1919 წლის 25 ივლისს, დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული კანონის საფუძველზე, შეიქმნა ქვეყნის პირველი სტატისტიკის სამსახური. შესაბამისად აღნიშნული თარიღი საქართველოში ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების დაწყებას უკავშირდება.

 

თავდაპირველად აღნიშნული უწყება მხოლოდ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტატისტიკურ სამუშაოებს ახორციელებდა. მაგრამ წლების განმავლობაში, იზრდებოდა მოთხოვნა და ინტერესი სტატისტიკური მონაცემების მიმართ, შესაბამისად ფართოვდებოდა სტატისტიკის სამსახურის სამოქმედო არეალი და იზრდებოდა სამუშაოების მოცულობაც.

 

საქართველოს გასაბჭოებიდან XX საუკუნის 90-იან წლებამდე საქართველოში განხორციელებული სტატისტიკური საქმიანობა საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო სტატისტიკის ნაწილი გახდა და ეყრდნობოდა საბჭოთა სტანდარტებსა და მეთოდოლოგიებს. 

 

საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში საქართველოს ცენტრალური სტატისტიკური სამსახურის სახელწოდება და დაქვემდებარება რამდენჯერმე შეიცვალა, და საბოლოოდ, 1980-იანი წლებიდან, მას სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტი ეწოდებოდა. 

 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საჭირო გახდა დაკვირვების მთელი ინსტრუმენტარის ძირეული შეცვლა, ინფორმაციის მოპოვების ალტერნატიული წყაროების ფორმირება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო საბაზრო ეკონომიკის მახასიათებელი მაჩვენებლების შემუშავება და დანერგვა. პრიორიტეტად იქცა ქვეყნის ეროვნულ მეურნეობაში მიმდინარე ინსტიტუციური რეფორმების და თანმდევი ცვლილებების დახასიათება. 

 

1990-2009 წლებში ეროვნული სტატისტიკური სამსახურის დაქვემდებარება და სახელწოდება რამდენჯერმე შეიცვალა – იგი ჯერ საქართველოს უზენაესი საბჭოს დაქვემდებარებაში იყო (1990-1995 წწ.), შემდეგ – მთავრობის (1996-2004 წწ.), ხოლო 2005-2009 წლებში ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებას წარმოადგენდა. 

 

ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ კანონის თავდაპირველი ვერსია 1994 წელს იქნა მიღებული. 
დღეს საქართველოში სტატისტიკურ საქმიანობას ახორციელებს დამოუკიდებელი უწყება – სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს საერთაშორისო სტანდარტების, მეთოდოლოგიების და საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად

 

წელი