საქსტატში უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომა გაიმართა

თარიღი: 26 მარტი 2024

სტატისტიკის სისტემის 2024-2027 წლების სტრატეგიისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით, საქსტატში უწყებათაშორისი საბჭოს რიგით მეორე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე ხელმძღვანელობდა.

 

საბჭოს შემადგენლობა თერთმეტი წევრით განისაზღვრება და აერთიანებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზედენტს, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას და რვა სამინისტროს წარმომადგენელს, მინისტრის მოადგილეების დონეზე.

 

შეხვედრის პირველ ნაწილში საბჭოს წევრებმა მოისმინეს 2020-2023 წლების სტრატეგიისა და 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის წლიური ანგარიში. სამოქმედო გეგმა შემუშავებული იყო პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების სახელმძღვანელოს მოთხოვნების შესაბამისად და მოიცავდა 3 მიზანს, 11 ამოცანასა და 70 აქტივობას. გოგიტა თოდრაძემ საბჭოს წევრებს დეტალურად წარუდგინა ინფორმაცია თითოეული მიზნითა და ამოცანებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ, პასუხისმგებელი უწყებების, საჭირო ბიუჯეტისა  და შესრულების ვადების მითითებით. საბჭომ ერთხმად დაამტკიცა ანგარიში, რომელიც უახლოეს დღეებში განთავსდება საქსტატის ვებ-გვერდზე. 

 

შეხვედრის მეორე ნაწილი დაეთმო 2024-2027 წლების სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესისა და პოლიტიკის ამ დოკუმენტების პროექტის დეტალურ მიმოხილვას. აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტები შემუშავებულია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით. დოკუმენტი ითვალისწინებს ეროვნულ და საერთაშორისო საჭიროებებს, პასუხობს პოლიტიკის შემუშავებისთვის საჭირო მონაცემებზე მოთხოვნას, განსაზღვრავს სტატისტიკის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს; უზრუნველყოფს სტატისტიკური ღონისძიებების ჩატარების გონივრულობას და ფინანსური რესურსების განაწილებას. 

 

პოლიტიკის დოკუმენტების პროექტი მომზადებულია პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების სახელმძღვანელოს მოთხოვნების შესაბამისად. ამავე სტრატეგიის 2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმა კი შედგება 3 მიზნის, 9 ამოცანისა და 91 აქტივობისგან. 

 

შეხვედრას უწყებათაშორისი საბჭოს წევრებთან ერთად ესწრებოდნენ პროექტში ჩართული ადგილობრივი ექსპერტი, საქსტატისა და სხვა უწყებების წარმომადგენლები.  

 

შეხვედრის დასასრულს საბჭოს წევრებმა ერთხმად მოიწონეს წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტების პროექტი. დოკუმენტები გაიგზავნება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დასამტკიცებლად, რის შემდეგაც განთავსდება საქსტატის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.  
 

წელი