პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები2010 წლის II კვარტალი.

თარიღი: 14 სექტემბერი 2010

    წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2010 წლის II კვარტალში 197 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 11 პროცენტით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ცხრილი ¹1 ასახავს მოცემული მაჩვენებლის დინამიკას 2009 და 2010 წელს კვარტალების მიხედვით.
 

წელი