6.1 ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული საქსტატის საქმიანობასთან 16 სექტემბერი 2015