4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 28 January 2019