4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 28 იანვარი 2019