საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) თავის მომხმარებლებს უფლებას აძლევს ქვემოთ ჩამოთვლილი გამონაკლისების გარდა კომერციული და არაკომერციული მიზნებით წინასწარი ნებართვის გარეშე ჩამოტვირთონ, გამოიყენონ, გაავრცელონ, დაამზადონ ასლები და მესამე მხარეს გაუზიარონ საქსტატის ვებ-საიტზე განთავსებული სტატისტიკური მონაცემები, მეტამონაცემები, ოფიციალური პუბლიკაციები და სხვა გამოქვეყნებული დოკუმენტები.

ზემოაღნიშნული ნებართვა არ ვრცელდება ნებისმიერ მასალაზე, რომლის საავტორო უფლებებიც ეკუთვნის მესამე მხარეს, მაგალითად, უფლებები ფოტოების ან ილუსტრაციების გამოყენებაზე. აღნიშნულ შემთხვევაში, მასალების გამოყენების ნებართვა მიღებული უნდა იქნეს საავტორო უფლებების მქონე პირისგან ან უწყებისგან.

ზემოაღნიშნული ზოგადი ნებართვა არ მოიცავს ლოგოებს და სავაჭრო ნიშნებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი ვრცელდება როგორც საქსტატის პუბლიკაციის შემადგენელი ნაწილი ან თუ გამოცემები უცვლელი სახით ვრცელდება.

საქსტატის მონაცემების გამოყენებისას მომხმარებლებმა ინფორმაციის წყაროდ უნდა მიუთითონ საქსტატი.

საქსტატი პასუხისმგებელი არ არის ინფორმაციის მომხმარებლების და ნებისმიერი სხვა მხარის მიერ მისი მონაცემების გამოყენების შედეგად მიყენებულ ზარალზე, ზიანზე ან სხვა არასასურველ შედეგებზე, მათ შორის დროის, ფულის, რეპუტაციის და სხვა რესურსების დანაკარგზე. საქსტატი აგრეთვე პასუხს არ აგებს მომხმარებელთა მიერ არასწორად დამუშავებულ და ინტერპრეტირებულ მონაცემებზე.

წელი