იანვარი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი)  გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი)  გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის წინასწარი) გადმოწერა PDF
13 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი) გადმოწერა XLS
16 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა XLS
20 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 ენერგეტიკის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, 2021 წელი გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის დეკემბერი)  გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
23 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ნოემბერი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
30 სპორტის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2021" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა PDF

თებერვალი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
03 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი)  გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
10 სოციალური დაცვის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2022 წლის წლიური, 2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა XLS
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა XLS
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2022 წლის IV კვარტალი და 2022 წელი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
16 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
16 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
16 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 მატერიალური ნაკადების ანგარიშის (MFA) წარმოება. 2021 წელი გადმოწერა XLS
20 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
20 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2022 წლის წლიური, 2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2022.IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP

მარტი

თარიღი დასახელება
01 მონაცემები რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობის შესახებ (2022 წლის ბოლოსათვის) გადმოწერა XLS
01 მონაცემები სარკინიგზო ხაზების შესახებ (2022 წელი) გადმოწერა XLS
01 ტრანსპორტის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
01 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021 წარმოების მეთოდები და გარემო“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
01 დაგროვებითი პენსიის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
01 დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა (2022 წელი) გადმოწერა PDF
01 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
02 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2022/2023 სასწავლო წელი) გადმოწერა ZIP
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
02 საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობების მაჩვენებლები, 2023 წელი (ექსპრეს მონაცემები) გადმოწერა XLS
06 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
09 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2022 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2022 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა XLS
16 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2022 წლის წლიური, 2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
16 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა XLS
17 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
17 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, სასამართლოს და პენიტენციური სისტემის სტატისტიკა (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
20 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2022 წლის ივლისი-დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2022 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2022 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
27 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
30 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2022 წელი) გადმოწერა ZIP
30 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
31 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2022 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
31 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2022 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა XLS
31 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2022 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
31 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2022 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF

აპრილი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
13 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა XLS
13 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა XLS
13 მემცენარეობის მაჩვენებლები, 2022 წელი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
20 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
24 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
27 მოსახლეობის რიცხოვნობა (2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
27 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (2022 წელი) გადმოწერა XLS
27 გარე მიგრაციის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
27 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით (2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
27 ძირითადი დემოგრაფიული კოეფიციენტები, 2022 წელი გადმოწერა ZIP
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
28 ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
28 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP

მაისი

თარიღი დასახელება
03 საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის წილი საშუალო წლიურ მოსახლეობაში (2022 წელი) გადმოწერა XLS
03 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
05 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
08 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა XLS
15 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
15 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა XLS
15 ტურიზმის სატელიტური ანგარიშები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
17 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2023 წლის I კვარტალი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ტრანსპორტის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 მონაცემები საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალების მიერ გადამუშავებული ტვირთის რაოდენობის შესახებ (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
25 ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები), (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
25 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
29 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
29 ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
29 აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
29 ჯინის კოეფიციენტები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
30 საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
30 საწარმოებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2023.I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

ივნისი

თარიღი დასახელება
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
05 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
05 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
09 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2023 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
09 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
09 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის მაისი) გადმოწერა PDF
14 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
14 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა XLS
15 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
15 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
15 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა XLS
15 მუზეუმების სტატისტიკური გამოკვლევა (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
15 თეატრების სტატისტიკური გამოკვლევა (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2022“ (სოფლის მეურნეობის დაზუსტებული მაჩვენებლები, 2022 წელი, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
16 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2023 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
23 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
27 წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევის შედეგები, 2022 წელი გადმოწერა ZIP
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2023 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
29 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
30 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2023 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის მაისი) გადმოწერა PDF

ივლისი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
05 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2022" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
07 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
12 სტატისტიკური პუბლიკაცია „აკვაკულტურა საქართველოში 2022“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა PDF
14 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა XLS
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
24 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებისა და ოზონდამშლელი ნივთიერებების მოხმარების მაჩვენებლები, 2021 წელი გადმოწერა ZIP
27 სოფლის მეურნეობის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, 2022 წელი გადმოწერა ZIP
28 ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
28 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
28 ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
31 საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) ერთეულის ღირებულების ინდექსები საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის (HS 2017) კარების დონეზე (2022 წელი კვარტალების მიხედვით) გადმოწერა ZIP
31 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
31 ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2023 წლის I-II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2023 წლის I-II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა PDF

აგვისტო

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
04 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2023 წლის I-II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
07 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა PDF
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა XLS
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა XLS
15 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2022 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2023 წლის II კვარტალი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
16 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
16 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
16 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
18 ტრანსპორტის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
18 მონაცემები საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალების მიერ გადამუშავებული ტვირთის რაოდენობის შესახებ (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
18 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
18 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, სასამართლოს სტატისტიკა (2023 წლის I-II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
21 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
21 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
25 სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
29 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა PDF
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2023.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

სექტემბერი

თარიღი დასახელება
01 ნათესი ფართობების მაჩვენებლები, 2023 წელი (ექსპრეს მონაცემები) გადმოწერა XLS
01 შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები (2023 წელი) გადმოწერა ZIP
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
04 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
04 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
08 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
08 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2023 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
11 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა PDF
13 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა XLS
15 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2023 წლის იანვარი-ივნისი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
15 ტრანსპორტის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, 2022 წელი გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა XLS
15 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
18 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2023 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
18 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2023 წლის იანვარი-ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
22 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2023 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
26 პუბლიკაცია „ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში 2022 წლის ანგარიში“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
28 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2023 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
29 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2023 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
29 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2022 წელი, დაზუსტებული) გადმოწერა XLS
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა PDF

ოქტომბერი

თარიღი დასახელება
03 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
03 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
10 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
10 მედიანური ხელფასი საქმიანობის სახეების მიხედვით (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა PDF
16 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა XLS
16 გენდერული სახელფასო სხვაობა (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
16 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა XLS
17 არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
17 საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
17 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2022" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
19 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
23 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2023 წლის III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
27 საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2023 წლის I-III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2023 წლის I-III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 2022“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
31 მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის მონაცემები ქვეყნების მიხედვით (2022 წელი, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა PDF

ნოემბერი

თარიღი დასახელება
01 უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვლევებისა და დამუშავებების გამოკვლევა (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
03 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2023 წლის I-III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
10 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ქალი და კაცი საქართველოში 2023“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა PDF
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2023 წლის III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა XLS
15 მონაცემები საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზების სიგრძის შესახებ (2022 წლის ბოლოსათვის) გადმოწერა XLS
15 ბიზნეს დემოგრაფიის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
15 მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2022 წელი, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა XLS
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2023 წლის III კვარტალი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
16 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის III კვარტალი) გადმოწერა XLS
16 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის III კვარტალი) გადმოწერა XLS
16 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის III კვარტალი) გადმოწერა XLS
20 ტრანსპორტის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები (2023 წლის III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
20 მონაცემები საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალების მიერ გადამუშავებული ტვირთის რაოდენობის შესახებ (2023 წლის III კვარტალი) გადმოწერა XLS
20 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2023 წლის III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
20 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
24 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2022" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
24 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბიზნეს სექტორი საქართველოში 2022“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა PDF
30 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2022 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2023.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

დეკემბერი

თარიღი დასახელება
01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2023/2024 სასწავლო წელი) გადმოწერა ZIP
01 სახელმწიფო ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების მაჩვენებლები (2023/2024 სასწავლო წელი) გადმოწერა XLS
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
04 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის III კვარტალი)
04 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2023 წლის III კვარტალი)
07 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
08 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის III კვარტალი)
08 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2023 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
11 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის ნოემბერი)
14 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის III კვარტალი)
14 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2023 წლის III კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის ნოემბერი)
15 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2023 წლის III კვარტალი)
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
15 ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი)
15 საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი (2022 წელი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "ენერგეტიკული ბალანსი 2022" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული და ბეჭდური ვერსია)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2023 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის ნოემბერი)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის ნოემბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის ნოემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის ნოემბერი)
22 ნაგავსაყრელებზე განთავსებული მუნიციპალური ნარჩენების მაჩვენებლები, 2022 წელი
22 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბავშვები და მოზარდები საქართველოში, 2022“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
22 რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები მიმდინარე ფასებში (2022 წელი, დაზუსტებული)
22 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში (2022 წელი, დაზუსტებული)
25 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2023 წლის III კვარტალი)
26 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2022 წელი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2023" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ბეჭდური ვერსია)
28 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ოქტომბერი)
29 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2023 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ნოემბერი)
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2023 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ნოემბერი)