იანვარი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი)  გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი)  გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის წინასწარი) გადმოწერა PDF
13 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი) გადმოწერა XLS
16 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა XLS
20 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 ენერგეტიკის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, 2021 წელი გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის დეკემბერი)  გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
23 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ნოემბერი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
30 სპორტის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2021" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა PDF

თებერვალი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
03 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი)  გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
10 სოციალური დაცვის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2022 წლის წლიური, 2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა XLS
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა XLS
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2022 წლის IV კვარტალი და 2022 წელი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
16 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
16 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
16 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 მატერიალური ნაკადების ანგარიშის (MFA) წარმოება. 2021 წელი გადმოწერა XLS
20 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
20 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2022 წლის წლიური, 2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2022.IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP

მარტი

თარიღი დასახელება
01 მონაცემები რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობის შესახებ (2022 წლის ბოლოსათვის) გადმოწერა XLS
01 მონაცემები სარკინიგზო ხაზების შესახებ (2022 წელი) გადმოწერა XLS
01 ტრანსპორტის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
01 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021 წარმოების მეთოდები და გარემო“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
01 დაგროვებითი პენსიის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
01 დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა (2022 წელი) გადმოწერა PDF
01 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
02 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2022/2023 სასწავლო წელი) გადმოწერა ZIP
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
02 საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობების მაჩვენებლები, 2023 წელი (ექსპრეს მონაცემები) გადმოწერა XLS
06 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
09 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2022 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2022 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა XLS
16 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2022 წლის წლიური, 2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
16 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა XLS
17 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
17 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, სასამართლოს და პენიტენციური სისტემის სტატისტიკა (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
20 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2022 წლის ივლისი-დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2022 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2022 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
27 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2022 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
30 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2022 წელი) გადმოწერა ZIP
30 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
31 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2022 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
31 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2022 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა XLS
31 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2022 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
31 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2022 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF

აპრილი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
13 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა XLS
13 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა XLS
13 მემცენარეობის მაჩვენებლები, 2022 წელი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
20 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
24 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
27 მოსახლეობის რიცხოვნობა (2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
27 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (2022 წელი) გადმოწერა XLS
27 გარე მიგრაციის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
27 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით (2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
27 ძირითადი დემოგრაფიული კოეფიციენტები, 2022 წელი გადმოწერა ZIP
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
28 ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
28 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP

მაისი

თარიღი დასახელება
03 საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის წილი საშუალო წლიურ მოსახლეობაში (2022 წელი) გადმოწერა XLS
03 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
05 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
08 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა XLS
15 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
15 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის მარტი) გადმოწერა XLS
15 ტურიზმის სატელიტური ანგარიშები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
17 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
17 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2023 წლის I კვარტალი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ტრანსპორტის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 მონაცემები საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალების მიერ გადამუშავებული ტვირთის რაოდენობის შესახებ (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
25 ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები), (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
25 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
29 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
29 ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
29 აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
29 ჯინის კოეფიციენტები (2022 წელი) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
30 საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
30 საწარმოებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2023.I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

ივნისი

თარიღი დასახელება
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
05 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
05 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
09 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2023 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
09 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
09 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის მაისი)
14 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის I კვარტალი)
14 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2023 წლის I კვარტალი)
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის აპრილი)
15 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი)
15 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი)
15 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი)
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის მაისი)
15 მუზეუმების სტატისტიკური გამოკვლევა (2022 წელი)
15 თეატრების სტატისტიკური გამოკვლევა (2022 წელი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2022“ (სოფლის მეურნეობის დაზუსტებული მაჩვენებლები, 2022 წელი, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
16 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2023 წლის I კვარტალი)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2023 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის მაისი)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის მაისი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის მაისი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის მაისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის მაისი)
23 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2023 წლის I კვარტალი)
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის აპრილი)
27 წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევის შედეგები, 2022 წელი
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2023 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
29 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით (2022 წელი)
30 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2023 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის მაისი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის მაისი)

ივლისი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი)
05 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2022" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
07 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის მაისი)
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის ივნისი)
12 სტატისტიკური პუბლიკაცია „აკვაკულტურა საქართველოში 2022“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის ივნისი)
14 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის ივნისი)
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის მაისი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის ივნისი)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის ივნისი)
20 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის წლიური, დაზუსტებული)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის ივნისი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივნისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის ივნისი)
24 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2023 წლის II კვარტალი)
27 ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებისა და ოზონდამშლელი ნივთიერებების მოხმარების მაჩვენებლები, 2021 წელი
27 სოფლის მეურნეობის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, 2022 წელი
28 ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი)
28 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის მაისი)
28 ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები (2022 წელი)
31 საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) ერთეულის ღირებულების ინდექსები საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის (HS 2017) კარების დონეზე (2022 წელი კვარტალების მიხედვით)
31 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ივნისი)
31 ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2023 წლის I-II კვარტალი)
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2023 წლის I-II კვარტალი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ივნისი)

აგვისტო

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი)
04 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2023 წლის I-II კვარტალი)
07 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის ივნისი)
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის ივლისი)
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის ივლისი)
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2023 წლის II კვარტალი)
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის ივნისი)
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის ივლისი)
15 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2022 წლის წლიური, დაზუსტებული)
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2023 წლის II კვარტალი (წინასწარი)
16 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის II კვარტალი)
16 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის II კვარტალი)
16 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის II კვარტალი)
18 ტრანსპორტის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები (2023 წლის II კვარტალი)
18 მონაცემები საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალების მიერ გადამუშავებული ტვირთის რაოდენობის შესახებ (2023 წლის II კვარტალი)
18 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2023 წლის II კვარტალი)
18 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, სასამართლოს სტატისტიკა (2023 წლის I-II კვარტალი)
21 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის ივლისი)
21 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის ივლისი)
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი)
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის ივლისი)
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი)
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი)
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი)
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი)
21 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი)
21 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ივლისი)
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის ივლისი)
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის II კვარტალი)
25 სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი)
29 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ივნისი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ივლისი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ივლისი)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2023.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

სექტემბერი

თარიღი დასახელება
01 ნათესი ფართობების მაჩვენებლები, 2023 წელი (ექსპრეს მონაცემები)
01 შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები (2023 წელი)
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო)
04 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის II კვარტალი)
04 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2023 წლის II კვარტალი)
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის ივლისი)
08 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის II კვარტალი)
08 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2023 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
11 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის აგვისტო)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის აგვისტო)
13 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის II კვარტალი)
13 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2023 წლის II კვარტალი)
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის ივლისი)
15 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2023 წლის იანვარი-ივნისი, წინასწარი)
15 ტრანსპორტის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, 2022 წელი
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის აგვისტო)
15 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2023 წლის II კვარტალი)
18 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2023 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
18 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2023 წლის იანვარი-ივნისი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის აგვისტო)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის აგვისტო)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის აგვისტო)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის აგვისტო)
22 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2023 წლის II კვარტალი)
26 პუბლიკაცია „ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში 2022 წლის ანგარიში“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ივლისი)
28 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2023 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
29 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2023 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
29 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2022 წელი, დაზუსტებული)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის აგვისტო)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის აგვისტო)

ოქტომბერი

თარიღი დასახელება
03 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2022 წელი)
03 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი)
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი)
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის აგვისტო)
10 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2022 წელი)
10 მედიანური ხელფასი საქმიანობის სახეების მიხედვით (2022 წელი)
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის სექტემბერი)
16 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის სექტემბერი)
16 გენდერული სახელფასო სხვაობა (2022 წელი)
16 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის აგვისტო)
17 არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი)
17 საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი)
17 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2022" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
19 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის სექტემბერი)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის სექტემბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის სექტემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის სექტემბერი)
23 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2023 წლის III კვარტალი)
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის აგვისტო)
27 საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2023 წლის I-III კვარტალი)
30 ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2023 წლის I-III კვარტალი)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 2022“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის სექტემბერი)
31 მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის მონაცემები ქვეყნების მიხედვით (2022 წელი, დაზუსტებული)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის სექტემბერი)

ნოემბერი

თარიღი დასახელება
01 უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვლევებისა და დამუშავებების გამოკვლევა (2022 წელი)
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
03 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2023 წლის I-III კვარტალი)
06 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი)
10 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ქალი და კაცი საქართველოში 2022“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის ოქტომბერი)
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2023 წლის III კვარტალი)
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის სექტემბერი)
15 მონაცემები საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზების სიგრძის შესახებ (2022 წლის ბოლოსათვის)
15 ბიზნეს დემოგრაფიის მაჩვენებლები (2022 წელი)
15 მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2022 წელი, დაზუსტებული)
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის ოქტომბერი)
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2023 წლის III კვარტალი (წინასწარი)
16 სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის III კვარტალი)
16 სასაკლაოების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის III კვარტალი)
16 ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2023 წლის III კვარტალი)
20 ტრანსპორტის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები (2023 წლის III კვარტალი)
20 მონაცემები საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალების მიერ გადამუშავებული ტვირთის რაოდენობის შესახებ (2023 წლის III კვარტალი)
20 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2023 წლის III კვარტალი)
20 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის ოქტომბერი)
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის ოქტომბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის ოქტომბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის ოქტომბერი)
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის III კვარტალი)
24 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2022" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
24 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბიზნეს სექტორი საქართველოში 2022“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის სექტემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ოქტომბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ოქტომბერი)
30 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2022 წლის წლიური, დაზუსტებული)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2023.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

დეკემბერი

თარიღი დასახელება
01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2023/2024 სასწავლო წელი)
01 სახელმწიფო ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების მაჩვენებლები (2023/2024 სასწავლო წელი)
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
04 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის III კვარტალი)
04 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2023 წლის III კვარტალი)
07 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
08 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის III კვარტალი)
08 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2023 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
11 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2023 წლის ნოემბერი)
14 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2023 წლის III კვარტალი)
14 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2023 წლის III კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2023 წლის ნოემბერი)
15 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2023 წლის III კვარტალი)
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2023 წლის ოქტომბერი)
15 ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2022 წელი)
15 საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი (2022 წელი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "ენერგეტიკული ბალანსი 2022" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული და ბეჭდური ვერსია)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2023 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის ნოემბერი)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის ნოემბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2023 წლის ნოემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2023 წლის ნოემბერი)
22 ნაგავსაყრელებზე განთავსებული მუნიციპალური ნარჩენების მაჩვენებლები, 2022 წელი
22 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბავშვები და მოზარდები საქართველოში, 2022“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
22 რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები მიმდინარე ფასებში (2022 წელი, დაზუსტებული)
22 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში (2022 წელი, დაზუსტებული)
25 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2023 წლის III კვარტალი)
26 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2022 წელი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2023" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ბეჭდური ვერსია)
28 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ოქტომბერი)
29 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2023 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ნოემბერი)
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2023 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წლის ნოემბერი)