3.3 საქსტატში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 28 January 2019