3.3 საქსტატში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 28 იანვარი 2019

წელი