მილიონი აშშ დოლარი

  2014 2015 2016 2017 2018 2019*
იანვარი-აგვისტო
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 11 462.9 9 504.4 9 407.0 10 679.1 12 492.5 8 126.1
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 2 861.0 2 204.2 2 113.0 2 735.8 3 355.7 2 411.6
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 8 601.8 7 300.2 7 294.0 7 943.3 9 136.7 5 714.5
საგარეო ვაჭრობის სალდო -5 740.8 -5 096.0 -5 180.9 -5 207.2 -5 781.0 -3 302.9
ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე 1 818.8 1 604.1 1 621.2 2 010.1 2 226.2 1 496.6
*წინასწარი მონაცემები.

წელი