სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევა, 2023 წელი

თარიღი: 28 მარტი 2024

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, მომხმარებელთა კმაყოფილების  გამოკვლევა ჩაატარა, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა მონაცემთა წარმოებისა და გავრცელების საკითხებზე მომხმარებელთა განწყობების შესწავლა, საქსტატის მუშაობის ხარისხის შეფასება და მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესება.

 

გამოკვლევის  მიზანს წარმოადგენდა ასევე მომხმარებლებთან კომუნიკაციაში საქსტატის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა და მათ საჭიროებებზე დაფუძნებული მაღალი ხარისხის ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების თვალსაზრისით, სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვა.

 

გამოკვლევა განხორციელდა საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, გაეროს და მსოფლიო ბანკის მიერ შემოთავაზებული მეთოდოლოგიების შესაბამისად.

 

გამოკვლევა ჩატარდა 2023 წლის ნოემბერ-დეკემბერში და მოიცვა ყველა ინსტიტუციური სექტორი. რაოდენობრივ გამოკითხვას ექვემდებარებოდა 15 წლის და უფროსი ასაკის 600-მდე რესპონდენტი.

 

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, სტატისტიკური ინფორმაციის აქტიურ მომხმარებელთა 55%-ს წარმოადგენენ ქალები, ხოლო 44%-ს - კაცები.

 

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით გამოვლინდა სტატისტიკური ინფორმაციის აქტიურ მომხმარებელთა საქმიანობის სფეროს ხუთი ძირითადი ჯგუფი: მომხმარებელთა 25% წარმოადგენს სახელმწიფო სექტორს, ბიზნეს სექტორშია დასაქმებული 21%, 20%-ს წარმოადგენს ადგილობრივი მმართველობა/თვითმმართველობა, მომხმარებელთა 8% წარმოდგენილია მედიის სახით, ასევე მომხმარებელთა 8% დასაქმებულია არასამთავრობო სექტორში.

 

მომხმარებელთა გამოკვლევის შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://www.geostat.ge/pdf/survey_2023.pdf
 

წელი