ვიდეორგოლი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შესახებ

„სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშების პრაქტიკული სახელმძღვანელო“, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ნიუ-იორკი და ჟენევა, 2009

PDF

სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF

მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF

ზოგადი განმარტებები ინფლაციის მეთოდოლოგიასა და სამომხმარებლო კალათაზე

PDF

მშენებლობის ღირებულების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF

„სამომხმარებლო ფასების ინდექსის სახელმძღვანელო, თეორია და პრაქტიკა“, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და სხვ., ჟენევა 2004;

PDF

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა და იმპორტის ფასების ინდექსების გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF

მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF

RPPI მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF