2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
რეგისტრირებული დანაშაული, ერთეული ... ... 35 096 35 997 37 944 58 412 64 123
მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა, კაცი 15 166 16 776 15 139 15 640 14 517 15 846 16 748
პატიმართა რიცხოვნობა, კაცი 9 093 10 372 9 716 9 334 9 280 9 575 9 740

წელი