2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
რეგისტრირებული დანაშაული, ერთეული ... ... ... 35 096 35 997 37 944 58 412
მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა, კაცი 10 922 15 166 16 776 15 139 15 640 14 517 15 846
პატიმართა რიცხოვნობა, კაცი 19 349 9 093 10 372 9 716 9 334 9 280 9 575