2015 2016 2017 2018 2019 2020
რეგისტრირებული დანაშაული, ერთეული 35 096 35 997 37 944 58 412 64 123 56 596
მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა, კაცი 15 139 15 640 14 517 15 846 16 748 12 980
პატიმართა რიცხოვნობა, კაცი 9 716 9 334 9 280 9 575 9 740 9 143