2016 2017 2018 2019 2020 2021
რეგისტრირებული დანაშაული, ერთეული 35 997 37 944 58 412 64 123 56 596 56 343
მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა, კაცი 15 640 14 517 15 846 16 748 12 980 15 412
პატიმართა რიცხოვნობა, კაცი 9 334 9 280 9 575 9 740 9 143 6 203

წელი