2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
რეგისტრირებული დანაშაული, ერთეული 37 944 58 412 64 123 56 596 56 343 54 435 54 177
მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა, კაცი 14 517 15 846 16 748 12 980 15 412 18 850 18 547
პატიმართა რიცხოვნობა, კაცი 9 280 9 575 9 740 9 143 9 203 9 542 9 868

 

 

 

წელი