2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი, % 26.2 23.5 21.6 22.0 21.9 20.1 19.5 21.3