2013 2014 2015 2016 2017
სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი, % 26.2 23.5 21.6 22.0 21.9

წელი