2016 2017 2018 2019 2020 2021
მოსწავლეთა რიცხოვნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ათასი 564.7 575.2 584.4 592.9 609.1 624.5
სტუდენტთა რიცხოვნობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ათასი 140.3 143.8 147.7 148.8 157.3 159.8
დოქტორანტების რაოდენობა, ერთეული 4 076 3 977 3 512 3 976 4 010 3 879

წელი