2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
მოსწავლეთა რიცხოვნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ათასი 554.0 553.9 564.7 575.2 584.4 592.9 609.1
სტუდენტთა რიცხოვნობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ათასი 124.2 132.9 140.3 143.8 147.7 148.8 157.3
დოქტორანტების რაოდენობა, ერთეული 3 410 3 765 4 076 3 977 3 512 3 976 4 010

წელი