2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
მოსწავლეთა რიცხოვნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ათასი 575.2 584.4 592.9 609.1 624.5 633.3 634.3
სტუდენტთა რიცხოვნობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ათასი 143.8 147.7 148.8 157.3 159.8 161.3 177.8
დოქტორანტების რაოდენობა, ერთეული 3 977 3 512 3 976 4 010 3 879 3 638 3 569
 
 

წელი