2017 2018 2019 2020 2021 2022
მოსწავლეთა რიცხოვნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ათასი 575.2 584.4 592.9 609.1 624.5 633.3
სტუდენტთა რიცხოვნობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ათასი 143.8 147.7 148.8 157.3 159.8 161.3
დოქტორანტების რაოდენობა, ერთეული 3 977 3 512 3 976 4 010 3 879 3 638

წელი