2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
მოსწავლეთა რიცხოვნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ათასი 568.5 559.4 553.0 554.0 553.9 564.7 575.2 584.4
სტუდენტთა რიცხოვნობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ათასი 95.1 109.5 117.7 124.2 132.9 140.3 143.8 147.7
დოქტორანტების რაოდენობა, ერთეული 4 266 3 040 3 213 3 410 3 765 4 076 3 977 3 512

წელი