სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი

ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები

ექსპორტის ფასების ინდექსი

იმპორტის ფასების ინდექსი

მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე

ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი

წელი